Kontakt

podle nichž Město Nový Jičín zejména jedná a rozhoduje

Zveřejnění tohoto přehledu ukládá Městu Nový Jičín ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Přehled je doplněn vedoucími odborů o vnitřní předpisy (směrnice, zásady apod.), podle nichž orgány města jednají a rozhodují.

Odkaz na předpisy: https://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/ywmb4nc#new_tab

Vyhledávání:
Aktuální znění všech níže uvedených předpisů je možno vyhledat v databázi legislativních norem a zákonů právního informačního systému ASPI prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Portál veřejné správy byl upraven a již nelze definovat strukturu odkazu na konkrétní zákon. Toto ale lze obecně přes „Vyhledání v zákonech (portal.gov.cz)“. Návod vyhledávání (pdf, 48 kB).

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. )

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel)

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů