Kontakt

Strategický dokument Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Nový Jičín má za cíl zvýšit připravenost města Nový Jičín na následky a projevy klimatických změn, snížit zranitelnost města a promítnout tyto otázky do organizačně–technických opatření města. Zahrnuje celkem čtyři části:

  1. Analýza zranitelnosti je dokument, který popisuje největší hrozby plynoucí ze změny klimatu pro město Nový Jičín a přiřazuje jim váhu, včetně promítnutí do mapových podkladů. Vznikl na základě dotazníku, který vyplnilo 330 respondentů z řad občanů Nového Jičína, a dále jej dotvořila pracovní skupina složená ze zástupců zpracovatelské společnosti CI2, odboru životního prostředí, členů Komise životního prostředí a garanta Odboru životního prostředí z vedení města.
  2. Katalog adaptačních opatření popisuje celkem 45 typů opatření, které by bylo možné ve městě realizovat, a zároveň navrhuje, na jakém typu území by mohly být realizovány. Jednotlivé typy opatření jsou rozděleny do 10 kategorií podle účelu svého zaměření (např. vsakování a zadržování vody, zelené střechy, výsadba stromů apod.). Katalog vznikl ve spolupráci společnosti CI2 a pracovní skupiny na MěÚ.
  3. Akční plán adaptační strategie byl schválen zastupitelstvem města 15.3.2021 a popisuje celkem 145 konkrétních opatření, která by bylo vhodné ve městě realizovat. Je doplněn také o 13 pozitivních příkladů opatření, která již byla ve městě realizována. Akční plán vznikl z podnětů předložených společností CI2, pracovní skupinou a občany města na veřejném projednání, které se uskutečnilo 7.9.2020 (podrobnosti z veřejného projednání zde). Pokud jsou daná místa v majetku města, je u jednotlivých opatření je uveden rok, ve kterém by měla být realizována. Pokud jsou ve vlastnictví jiných majitelů, budou tito v roce 2021 o možnosti opatření realizovat informováni.
  4. Interaktivní Mapa adaptačních opatření je grafickým znázorněním Akčního plánu. Můžete si v ní najít navrhovaná opatření v lokalitě, která Vás zajímají, a po kliknutí si zobrazit jejich podrobnosti a fotky.

Jednotlivé části adaptační strategie ke stažení: