Odbor kancelář vedení města

(1) Členění odboru:

1.    Úsek komunikace a marketingu
2.    Úsek právní
3.    Úsek RM, ZM, výborů, komisí
4.    Úsek sekretariátu

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úsek komunikace a marketingu:
1.      spolupodílí se po mediální stránce na informování o akcích pořádaných starostou, místostarosty a tajemníkem,
2.      spolupodílí se na organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo MěÚ,
3.      zabezpečuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti, k hromadným sdělovacím prostředkům, podává informace médiím, vytváří tiskové zprávy,
4.      organizuje tiskové konference,
5.      zabezpečuje monitoring tisku a monitoring zpětné vazby na podané informace,
6.      prostřednictvím „tiskového mluvčího“ zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a k hromadným sdělovacím prostředků,
7.      spolupodílí se na plnění, přípravě a realizaci informačních kampaní, následující přípravě dílčích komunikačních standardů a tvorbě komunikační strategie města,
8.      provádí monitoring tisku a předkládá průběžně závěry vedení města,
9.      vytváří a udržuje databázi mediálních kontaktů,
10.   připravuje tiskové zprávy a po potvrzení správnosti je předává médiím,
11.   monitoruje mediální obraz města,
12.   zajišťuje zpětnou vazbu informovanosti občanů,
13.   poskytuje metodickou i faktickou pomoc pracovníkům MěÚ při předávání informací směrem k občanům města,
14.   organizačně zabezpečuje vydávání Novojičínského zpravodaje, zpracovává příspěvky do Novojičínského zpravodaje a je členem redakční rady,
15.   podílí se na tvorbě webových stránek města a dohlíží na aktuálnost informací na těchto stránkách, spravuje Facebook města Nový Jičín, podílí se na informovanosti zaměstnanců prostřednictvím intranetu,
16.   zajišťuje pro potřebu města a komunikaci s médii fotodokumentaci z akcí,
17.   zajišťuje předávání informací o průběhu jednání samosprávných orgánů (ZM, RM), předává informace o zahraničních návštěvách z partnerských měst, o akcích města a jeho organizací, dále o akcích jiných subjektů na území města, o akcích mimo území města, pokud s městem a jeho občany bezprostředně souvisí, především prostřednictvím NJ zpravodaje a webových stránek města,
18.   zajišťuje propagaci projektů (např. projektů EU, ROP, apod.) v médiích,
19.   předává náměty a příspěvky do kroniky města,
20.   zajišťuje informovanost občanů a médií v době krizového stavu (např. sněhové kalamity, povodní, apod.).

Úsek právní:
21.   eviduje soudní spory vedené městem, vyjma soudních sporů evidovaných Úsekem pohledávek Odboru finančního (vymáhání pohledávek, vyklizení bytů),
22.   vypracovává nebo právně posuzuje návrhy obecně závazných vyhlášek,
23.   vypracovává nebo spolupracuje s odbory při vypracovávání vnitřních předpisů,
24.   zajišťuje právní služby pro potřeby MěÚ a města na úseku samostatné působnosti,
25.   zajišťuje součinnost s externí právní kanceláří v případech, kdy je tato zmocněna město zastupovat před soudem nebo správním orgánem, event., s níž je uzavřena smlouva o poskytování právní pomoci,
26.   právně posuzuje návrhy smluv nebo se podílí na vypracování smluv, jejichž smluvní stranou je město, v souladu s vnitřními předpisy,
27.   podává jménem města soudní žaloby a návrhy na zahájení správního řízení včetně opravných prostředků,
28.   zastupuje město v řízení před soudy a správními orgány všech stupňů,
29.   koordinuje přípravu a oddělení části obce,
30.   koordinuje zřízení a zrušení PO,
31.   pravidelně informuje o vydávání nových právních předpisů vztahujících se k činnosti města Nový Jičín a jeho orgánů,
32.   vede centrální evidenci stížností a petic směřujících do samostatné působnosti a koordinuje a sleduje jejich vyřízení,
33.   vede centrální evidenci žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, směřujících do samostatné působnosti, koordinuje a sleduje jejich vyřízení a zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu,
34.   pokud je k zajištění práv subjektu údajů dle GDPR nutné zapojení více útvarů Města, zajišťuje jejich koordinaci a shromáždění potřebných informací v roli koordinátora pro práva subjektu údajů,
35.   v součinnosti se zodpovědnými osobami a „pověřencem“ podle GDPR zpracovává jako koordinátor pro práva subjektu údajů odpovědi na žádosti o přístup k osobním údajům a vede centrální evidenci těchto žádostí.

Úsek agendy RM, ZM, výborů, komisí:
36.   zajišťuje komplexní agendu přípravy materiálů pro schůze RM a zasedání ZM,
37.   zúčastňuje se schůzí RM a zasedání ZM, provádí zápisy z jednání RM a zasedání ZM,
38.   zabezpečuje zpracování zápisu, usnesení, pořizuje výpisy z usnesení a ze zápisů ze schůzí RM a zasedání ZM, eviduje a archivuje je,
39.   zabezpečuje po organizačně-technické stránce schůze RM a zasedání ZM ve spolupráci s úsekem sekretariátu,
40.   vede evidenci zápisů a usnesení RM a ZM,
41.   vede evidenci členů ZM, RM, výborů ZM, komisí RM a zvláštních orgánů města,
42.   vede evidenci zápisů komisí RM a výborů ZM,
43.   kontroluje plnění úkolů plynoucích z usnesení RM a ZM,
44.   zpracovává zprávy z kontrol plnění úkolů plynoucích z usnesení a následně podle časových plánů RM a ZM je předkládá k projednání,
45.   přebírá a eviduje zápisy z osadních výborů ZM v částech obce Straník, Bludovice, Kojetín, Žilina a Loučka a předkládá je tajemníkovi (tajemnici) k přenesení případných úkolů na příslušné vedoucí odborů.

Úsek sekretariátu:
46.   zabezpečuje přijetí návštěv u starosty, místostarosty a tajemníka (tajemnice), dále jen „vedení města“,
47.   podílí se na organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo MěÚ,
48.   přijímá zprávy a zabezpečuje hlášení městského rozhlasu,
49.   vede evidenci rezervací zasedacích místností města,
50.   vede evidenci právních předpisů města (obecně závazných vyhlášek a nařízení města), včetně zabezpečení jejich přenosu na jednotlivé odbory, organizační složky a MP jako orgán města,
51.   vede evidenci vnitřních předpisů, spolupracuje s odbory při jejich tvorbě,
52.   podílí se na vyřizování veškeré korespondence členů vedení města,
53.   zabezpečuje spisovou a skartační službu pro členy vedení města v souladu s příslušnými vnitřními předpisy,
54.   zabezpečuje pro potřeby orgánů města a občanů města Sbírky zákonů ČR,
55.   zabezpečuje přípravu a organizaci porad vedení města a porad vedoucích odborů,
56.   pořizuje a vede evidenci zápisů z porad vedení města a porad vedoucích odborů,
57.   zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce MěÚ v souladu s právními předpisy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
58.   provádí vyúčtování provozní zálohy z reprefondu starosty.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

Úsek komunikace a marketingu:

  • spolupracuje s organizační složkou Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků v oblasti mediální propagace akcí a zahraničních vztahů, spolupracuje s Městským kulturním střediskem Nový Jičín, příspěvkovou organizací.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

  • zabezpečuje administrativní práce související s činností osadních výborů.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

  • nemá.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

Úsek právní:
1.      zajišťuje činnosti a plní úkoly podpůrného orgánu podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zák. č. 14/2017 Sb.,
2.      poskytuje poradenství, konzultace a metodickou pomoc odborům na jednotlivých úsecích výkonu státní správy v přenesené působnosti, zejména při aplikaci správního řádu,
3.      vypracovává nebo právně posuzuje návrhy nařízení města,
4.      zajišťuje výkon agendy dle zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
5.      vede centrální evidenci stížností a petic směřujících do přenesené působnosti a koordinuje a sleduje jejich vyřízení,
6.      vede centrální evidenci žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, směřujících do přenesené působnosti, koordinuje a sleduje jejich vyřízení a zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu.

Úsek sekretariátu:
7.      zajišťuje správu úřední desky MěÚ.

 

(7) Činnosti, které úsek vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

  • nevykonává.

 

(8) Činnosti, které úsek vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

  • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které úsek projednává v 1. stupni:

  • neprojednává.

 

(10) Věci, ve kterých je úsek odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

  • neprojednává.