Odbor kancelář vedení města

1)  Členění odboru:

 • Oddělení rozvoje a strategického plánování
 • Úsek právní
 • Úsek RM, ZM, výborů, komisí
 • Úsek sekretariátu

2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Oddělení rozvoje a strategického plánování:

 • analyzuje dlouhodobé potřeby rozvoje města,
 • je garantem přípravy rozvojových dokumentů města,
 • zajišťuje ve spolupráci s dotčenými odbory, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami města studie a rozvojové programy ve všech oblastech dotýkajících se rozvoje města,
 • ve spolupráci s příslušnými odbory, komisemi a pracovními skupinami zpracovává návrhy strategických a akčních plánů a jiných rozvojových koncepcí pro projednání v orgánech města,
 • sleduje a vyhodnocuje akční a rozvojové plány města,
 • vyhledává vhodné dotační tituly pro rozvojové projekty města,
 • připravuje a předkládá RM, ZM materiály k žádostem o dotaci a rozvojovým námětům,
 • zabezpečuje ve spolupráci s příslušnými odbory podávání žádostí o dotace, granty k rozvojovým a strategickým projektům,
 • připravuje doklady pro podepisování smluv o dotaci,
 • zabezpečuje řízení a administraci projektů dle pravidel jednotlivých poskytovatelů dotací,
 • poskytuje součinnost zainteresovaným odborům při vyúčtování dotací,
 • provádí evidenci získaných dotací,
 • zabezpečuje povinnou i nepovinnou publicitu projektů,
 • předává projekty, na které byly poskytnuty dotační prostředky ve fázi provozní na příslušné odbory. Poskytuje součinnost při změně řízení projektu příslušným odborům, které mají projektové záměry ve své náplni. Sleduje a koordinuje dodržování podmínek udržitelnosti u projektů, které má oddělení ve své náplni,
 • řídí, koordinuje a ve spolupráci s dotčenými odbory a organizacemi zabezpečuje realizaci aktivit Zdravého města Nový Jičín,
 • v rámci oddělení vykonává svou činnost koordinátor Zdravého města Nový Jičín (případně asistent koordinátora Zdravého města) a Cyklokoordinátor města v souvislosti s členstvím města v Asociaci měst pro cyklisty,
 • ve spolupráci s dotčenými odbory řídí a koordinuje realizaci aktivit vyplývajících z koncepčních dokumentů a strategií,
 • spolupracuje s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Agenturou pro regionální rozvoj a.s., na zajištění nabídek pro investory, publicitě a marketingu města zaměřeného na strategické investory,
 • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci programu územního rozvoje kraje,
 • monitoruje dotační politiku České republiky, Moravskoslezského kraje, Evropské unie a navrhuje, příp. spolupracuje s vedoucími odborů na přípravě rozvojových a strategických projektových záměrů, které předkládá orgánům města,
 • zajišťuje komplexní agendu související se žádostmi o dotaci k rozvojovým a strategickým záměrům z ČR, Moravskoslezského kraje a EU, tj. vyplnění žádosti, zpracování dílčích studií proveditelnosti, analýzy SWOT, posouzení nákladů a přínosů akce, apod., realizované odborem,
 • na základě rozhodnutí tajemnice zajišťuje komplexní agendu související se žádostmi o dotaci k jiným než rozvojovým a strategickým záměrům z ČR, Moravskoslezského kraje a EU, tj. vyplnění žádosti, zpracování dílčích studií proveditelnosti, analýzy SWOT, posouzení nákladů a přínosů akce, apod., realizované odborem,
 • zpracovává návrh a aktualizuje strategický plán rozvoje města.

Úsek právní:

 • vede ucelené agendy všech soudních sporů vedených městem, včetně archivace,
 • vypracovává nebo právně posuzuje návrhy obecně závazných vyhlášek,
 • vypracovává nebo spolupracuje s odbory při vypracovávání vnitřních předpisů,
 • zajišťuje právní poradnu a služby pro potřeby MěÚ a města na úseku samostatné působnosti,
 • zajišťuje součinnost s právní kanceláří v případech, kdy je tato zmocněna město zastupovat před soudem nebo správním orgánem, event., s níž je uzavřena smlouva o poskytování právní pomoci,
 • právně posuzuje návrhy smluv nebo se podílí na vypracování smluv, jejichž účastníkem je město, v souladu s vnitřními předpisy,
 • podává jménem města soudní žaloby a návrhy na zahájení správního řízení včetně opravných prostředků,
 • zastupuje město v řízení před soudy a správními orgány všech stupňů,
 • vede a vyřizuje ucelené agendy žádostí podaných na základě restitučních zákonů, včetně archivace,
 • zajišťuje vyřizování restitučních nároků a předává podklady pro provedení změn v operativní a účetní evidenci,
 • koordinuje vyřizování a vyřizuje žádosti o informace na úseku samostatné působnosti podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • koordinuje přípravu a oddělení části obce,
 • koordinuje zřízení a zrušení PO,
 • pravidelně informuje o vydávání nových právních předpisů vztahujících se k činnosti Města Nový Jičín a jeho orgánů,
 • vede centrální evidenci stížností a petic směřujících do samostatné působnosti a koordinuje a sleduje jejich vyřízení,
 • vede centrální evidenci žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, směřujících do samostatné působnosti, koordinuje a sleduje jejich vyřízení a zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu.

Úsek agendy RM, ZM, výborů, komisí:

 • zajišťuje komplexní agendu přípravy materiálů pro schůze RM a zasedání ZM,
 • zúčastňuje se schůzí RM a zasedání ZM, provádí zápisy z jednání RM a zasedání ZM,
 • zabezpečuje zpracování zápisu, usnesení, pořizuje výpisy z usnesení a ze zápisů RM a ZM, eviduje a archivuje je,
 • zabezpečuje po organizačně-technické stránce schůze RM a zasedání ZM ve spolupráci se sekretariátem,
 • vede evidenci zápisů a usnesení RM a ZM,
 • vede evidenci členů ZM, RM, výborů ZM, komisí RM a zvláštních orgánů města,
 • vede evidenci zápisů komisí RM a výborů ZM,
 • kontroluje plnění úkolů plynoucích z usnesení RM a ZM,
 • zpracovává zprávy z kontrol plnění úkolů plynoucích z usnesení a následně podle časových plánů RM a ZM je předkládá k projednání,
 • projednává problematiku osadních výborů ZM v částech obce Straník, Bludovice, Kojetín, Žilina a Loučka a návrhy na řešení vzniklých situací předkládá orgánům státní správy a samosprávy města.

Úsek sekretariátu:

 • zabezpečuje přijetí návštěv u starosty, místostarosty a tajemnice (dále jen „vedení města“),
 • podílí se na organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo MěÚ,
 • přijímá zprávy a zabezpečuje hlášení městského rozhlasu,
 • vede evidenci rezervací zasedacích místností města,
 • vede evidenci právních předpisů města (obecně závazných vyhlášek a nařízení města), včetně zabezpečení jejich přenosu na jednotlivé odbory, organizační složky a MP jako orgán města,
 • vede evidenci vnitřních předpisů, spolupracuje s odbory při jejich tvorbě,
 • vede evidenci a podílí se na vyřizování veškeré korespondence vedení města,
 • pořizuje a vede evidenci zápisů z porad vedení města a porad vedoucích odborů,
 • zabezpečuje pro potřeby orgánů města a občanů města Sbírky zákonů ČR,
 • zabezpečuje přípravu a organizaci porad vedení města a porad vedoucích odborů,
 • zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce v souladu s právními předpisy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • provádí vyúčtování provozní zálohy z reprefondu starosty.

3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zabezpečuje administrativní práce související s činností osadních výborů.

5)  Vztah k rozpočtu města:

 • nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok zabezpečuje odbor organizační,
 • úkoly příkazce a správce rozpočtu pro KÚ plní pověřené osoby odboru organizačního.

6)  Úkoly v přenesené působnosti :

Oddělení rozvoje a strategického plánování:

 • zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména je povinen na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje (zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje).

Úsek právní:

 • zajišťuje činnosti a plní úkoly svěřené MěÚ podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zák.č. 14/2017 Sb.,
 • poskytuje poradenství, konzultace a metodickou pomoc odborům na jednotlivých úsecích výkonu státní správy v přenesené působnosti, zejména při aplikaci správního řádu,
 • koordinuje za MěÚ zpracování a předání podkladů KÚ MS kraje za účelem zpracování analýzy správních řízení na vybraných úsecích výkonu státní správy v přenesené působnosti,
 • zpracovává ve spolupráci s vedoucími dotčených odborů analýzu správních řízení na MěÚ na jednotlivých úsecích výkonu státní správy v přenesené působnosti,
 • vypracovává ve spolupráci s vedoucími dotčených odborů návrhy opatření ke zkvalitnění výkonu státní správy na daném úseku přenesené působnosti,
 • vypracovává nebo právně posuzuje návrhy nařízení města,
 • zajišťuje výkon agendy dle zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • vede centrální evidenci stížností a petic směřujících do přenesené působnosti a koordinuje a sleduje jejich vyřízení,
 • vede centrální evidenci žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, směřujících do přenesené působnosti, koordinuje a sleduje jejich vyřízení a zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu.

Úsek sekretariátu a agendy RM, ZM, výborů, komisí:

 • zajišťuje správu úřední desky města.

7)  Činnosti, které úsek vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

8)  Činnosti, které úsek vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

9)  Přestupky, které úsek projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

10)  Věci, ve kterých je úsek odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.