Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuStavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami a stavební povolení na stavby vodního díla citovaného v § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V jakém případě ve věci jednat

Stavební povolení je potřeba pro provedení nové stavby vodního díla, která umožní nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami, povolení k vypuštěné odpadních vod. Dále k povolení stavebních úprav vodního díla, kterými se mění vzhled stavby, zasahuje se do nosných konstrukcí stavby, mění se způsob užívání stavby a dalších staveb citovaných v § 55 vodního zákona.

Stavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami, se vydává ve společném řízení s nakládáním s vodami,  pokud  lze nakládat  s podzemními a povrchovými vodami pouze  užíváním vodního díla. Žadatel musí podat obě žádosti společně, viz formuláře podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika úkonuStavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami a stavební povolení na stavby vodního díla uvedeného v § 55 vodního zákona.
Výsledek úkonustavební povolení pro stavbu vodního díla
Kdy věc řešit

Stavební povolení je potřeba pro provedení nové stavby vodního díla, která umožní nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami, povolení k vypuštěné odpadních vod. Dále k povolení stavebních úprav vodního díla, kterými se mění vzhled stavby, zasahuje se do nosných konstrukcí stavby, mění se způsob užívání stavby a dalších staveb citovaných v § 55 vodního zákona.

Stavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami, se vydává ve společném řízení s nakládáním s vodami,  pokud  lze nakládat  s podzemními a povrchovými vodami pouze  užíváním vodního díla. Žadatel musí podat obě žádosti společně, viz formuláře podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyFormulář žádosti č. 8. popř. společné formuláře pro stavbu i nakládání s vodami podle vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a jiné tiskopisy lze naleznout na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka MěÚ Nový Jičín – ID DS: ywmb4nc; e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, s pracovníky oddělení vodního hospodářství v úřední dny a hodiny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickySprávní poplatek bude vyměřen stavebníkovi ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle rozsahu a typu stavby a lze ho uhradit složenkou, převodem nebo přímou platbou na pokladně MěÚ Nový Jičín.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné jako v případě elektronického podání žádosti.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí vodoprávního úřadu má účastník řízení právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.
Časté dotazyCo je vodní dílo?
Co je nutné doložit k žádosti o povolení stavby vodního díla?
SankcePrávnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za přestupek pokuta podle § 125a až 125k vodního zákona. Fyzickým osobám se ukládá za přestupek pokuta podle § 116 až 125 vodního zákona.
PůsobnostMěstský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Oblastvodoprávní úřad
Klíčová slovastavební povolení, vodní dílo, stavba, povolení
Počátek platnosti popisu úkonu03.05.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuCentrální registr vodoprávní evidence (CRVE)

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.