Souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků

3. Pojmenování (název) životní situace (uvede se jako nadpis)

Souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků.

4. Základní informace k životní situaci (uvede se jako popisná textová informace)

Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je možné na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově, se souhlasem orgánu ochrany ZPF a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemku poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, v jejímž zájmu je použití sedimentů (původce sedimentu, vlastník pozemku, nájemce nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka pozemku).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Na základě podané žádosti o souhlas s použitím sedimentů, která musí obsahovat náležitosti dle správního řádu a příslušné doklady dle § 3a odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, proběhne správní řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o souhlas k použití sedimentů na zemědělské půdě Městskému úřadu v Novém Jičíně.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na obecním úřadě s rozšířenou působností obce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na Městském úřadě v Novém Jičíně na odboru životního prostředí, oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny (budova radnice Města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 3. patro – podkroví, dveře č. 301

Ing. Danuše Rybářová, tel. 556 768 278, e-mail: rybarova@novyjicin-town.cz
Ing. Vlasta Stanislavová, tel. 556 768 278, e-mail: vstanislavova@novyjicin-town.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu:

a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, a uvedení celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,
b) souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele,
c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, ne starší 3 let,
d) údaj o původu sedimentů,
e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím,
f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment,
h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) a
i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Není předepsaný vzorový formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od doručení žádosti. Ve složitějších případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Není stanoveno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je svoláno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@novyjicin-town.cz, IDDS: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

  • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
  • Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
  • Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Fyzické osobě lze udělit pokutu do výše 50.000,- Kč použije-li sedimenty na zemědělské půdy, u níž došlo k překročení preventivních hodnot. Právnické osobě, fyzické osobě podnikající lze uložit pokutu do výše 500.000,- Kč, použije-li sedimenty na zemědělské půdy, u níž došlo k překročení preventivních hodnot a neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě.

21. Nejčastější dotazy:

Jaké podklady jsou vyžadovány k žádosti. Odpověď viz bod 10.

22. Další informace:

Další informace najdete na těchto webových stránkách:
Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)
Moravskoslezský kraj (www.kr-moravskoslezsky.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Zemědělská 1, Brno, www.ukzuz.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí, oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Danuše Rybářová, tel. 556 768 278, e-mail: rybarova@novyjicin-town.cz
Ing. Vlasta Stanislavová, tel. 556 768 278, e-mail: vstanislavova@novyjicin-town.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován:

10.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu:

V současné době není známo. Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice ochrany zemědělského půdního fondu.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: