Kontakt
Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Souhrnné vyjádření odboru
V jakém případě ve věci jednat Projektant, investor, občan – záměr stavby, terénní úpravy, stavební úpravy……
Charakteristika úkonu Posouzení záměru nebo činnosti z hlediska životního prostředí
Výsledek úkonu Vydání souhrnného vyjádření odboru
Kdy věc řešit Podáním žádosti o vydání souhrnného vyjádření odboru
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Popis záměru, projekt, situace v mapě, nebo jiná dokumentace týkající se záměru
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Popis záměru, projekt, situace v mapě, nebo jiná dokumentace týkající se záměru
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky adresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Bez poplatku
Opravné prostředky Bez opravných prostředků
Časté dotazy
Sankce Bez sankcí
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – součinnost projektanta a dotčených orgánů (§159, odst.1 a 3 stavebního zákona)
Oblast Posouzení záměru z hlediska zájmů ochrany ovzduší, odpadů, zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, lesa, vodoprávního úřadu, myslivosti
Klíčová slova součinnost, dotčený orgán, projektant, stavební zákon
Počátek platnosti popisu úkonu 12.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu po dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Úkon se vede v agendovém informačním systému městského úřadu