Občan a stavební zákon (a předpisy související)

03. Pojmenování (název) životní situace

Občan a stavební zákon (a předpisy související).

04. Základní informace k životní situaci

Které stavební záměry vyžadují povolení, popřípadě souhlas stavebního úřadu řeší zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V těchto záležitostech může jednat přímo fyzická osoba, fyzická osoba podnikající a právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce (zmocněnec), kterého si zvolí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zjistit, zda obec a katastrální území, ve které občan zamýšlí provádět stavební činnost, spadá do působnosti Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu.

Shromáždit všechny potřebné doklady a písemnosti a odpovídající dokumentaci pro příslušnou stavební činnost a připravit je k podání se žádostí na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Telefonickým dotazem na stavebním úřadě, zda příslušná činnost podléhá povolení podle stavebního zákona a jaké podklady a doklady jsou pro zahájení nezbytné.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, který provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu – oddělení stavebního řádu a to v době úředních hodin, případně v jinou dobu po telefonické dohodě.

Rozdělení správního území odboru územního plánování a stavebního řádu mezi jednotlivé referenty

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozsah předkládaných dokladů je rozdílný a liší se podle druhu stavebního záměru, který chce žadatel realizovat.

Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, upravuje obsahové náležitosti jednotlivých podání v níže uvedených přílohách:

 1. žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,
 2. žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území,
 3. žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 4. žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
 5. žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu,
 6. žádosti o vydání společného povolení,
 7. oznámení záměru (tzv. územní souhlas),
 8. ohlášení stavby,
 9. žádosti o stavební povolení,
 10. oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
 11. zrušena,
 12. žádosti o vydání kolaudačního souhlasu,
 13. žádosti o povolení předčasného užívání stavby,
 14. oznámení změny v užívání stavby,
 15. ohlášení odstranění,
 16. společné oznámení záměru (tzv. územní souhlas + ohlášení).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která výše uvedený prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů.

Formuláře a jiné tiskopisy ke stažení

Dále je možno žádosti a formuláře obdržet přímo na stavebním úřadě nebo si tyto formuláře zkopírovat přímo z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Informaci o tom, zda je třeba ke konkrétní stavební činnosti, resp. ke konkrétnímu správnímu řízení, potřeba uhrazení správního poplatku získáte na stavebním úřadě. Výše poplatků je taxativně stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatky se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Nový Jičín.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 90 dnů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pro řízení (např. územní, stavební, kolaudační) je taxativně stanoven okruh účastníků řízení v příslušných ustanoveních stavebního zákona.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nezbytná součinnost, např. doplnění chybějících údajů a dokladů, umožnit a strpět přístup na pozemek nebo vstup do objektu apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy elektronickou poštou lze činit e-mailem na adresu: podatelna nebo zasláním do datové schránky: ywmb4nc.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 01.01.2007 se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších změn a doplňků a dále podle prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu (tzv. vyhlášek):

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ČSN ISO

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nestanoví-li zákon jinak, je možné se proti rozhodnutí vydaném stavebním úřadem odvolat k nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, který o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím stavebního úřadu Městského úřadu Nový Jičín, u něhož se odvolání podává.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce při porušení stavebního řádu taxativně upravuje stavební zákon v Hlavě V: Přestupky – a to v ustanoveních § 178 až § 183.

21. Nejčastější dotazy

Jaký je časový horizont vydání stavebního povolení?

Dle kvality zpracované projektové dokumentace, rozsahu stavby, náročnosti vedeného řízení a připomínek a námitek účastníků řízení. Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. správním řádem v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 90 dnů od podání žádosti se všemi náležitostmi dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.

22. Další informace

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Problematiku lze konzultovat osobně s pracovníky stavebního úřadu na MěÚ Nový Jičín, a to v době úředních hodin, případně v jinou dobu po telefonické dohodě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další informace je možno získat u pracovníků kterýchkoliv stavebních úřadů, krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem. Zdrojem může být i internet, přesněji tyto webové stránky:

Portál veřejné správy České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ústav územního rozvoje

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor územního plánování a stavebního řádu – oddělení stavebního řádu.

26. Kontaktní osoba

Bc. Danuše Křibíková

Kontaktní údaje referentů stavebního úřadu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není časově omezeno, podle platných zákonů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

U staveb pravomocně povolených do 31.12.2006, se provede kolaudační řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („starý stavební zákon“).