Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuObčan a stavební zákon (a předpisy související)
V jakém případě ve věci jednatPokud chcete realizovat jakoukoliv stavbu (tj. např. i mobilní dům na pozemku) nebo provést větší terénní úpravy pozemku, oplotit pozemek, změnit způsob využití pozemku nebo účel užívání stavby, doporučujeme – vždy než přistoupíte k jejich realizaci – obrátit se na stavební úřad s dotazem (telefonicky, písemně nebo osobní návštěvou), jestli váš záměr podléhá povolení podle stavebního zákona – tj. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“).
Charakteristika úkonuPožádat o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a jiných úkonů podle stavebního zákona lze jen na předepsaných formulářích, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Který z níže uvedených formulářů žádostí  je pro váš konkrétní případ vyplnit – pokud si nejste jisti – opět raději proberte se stavebním úřadem. Jedná se o tyto žádosti:
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území,
žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu,
žádost o vydání společného povolení,
oznámení záměru (tzv. územní souhlas),
ohlášení stavby,
žádost o stavební povolení,
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
zrušena,
žádost o vydání kolaudačního souhlasu,
žádost o povolení předčasného užívání stavby,
oznámení změny v užívání stavby,
ohlášení odstranění,
společné oznámení záměru (tzv. územní souhlas + ohlášení).
Výsledek úkonuVýsledkem úkonu je rozhodnutí ve věci, popřípadě souhlas s provedením stavebního záměru.
Kdy věc řešitDoporučujeme věc řešit pokud jsou shromážděné všechny podklady potřebné k vyřízení žádosti. V ostatních případech dle situace, nejlépe neprodleně.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyOhlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která výše uvedený prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů. Projektová dokumentace nebo dokumentace se dokládá v papírové podobě ve dvojím vyhotovení, není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo (v případě povolení souboru staveb a stavby speciální souboru staveb dokládá se další vyhotovení pro speciální stavební úřad)
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPotřebné podklady jsou totožné
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyPodání lze činit e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu: e-podatelna@novyjicin.cz nebo zasláním do datové schránky: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPísemně nebo ústně do protokolu sepsaném na stavebním úřadě
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyPokud je úkon zpoplatněn, je jeho výše stanovena podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPokud je úkon zpoplatněn, je jeho výše stanovena podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu
Opravné prostředkyO opravných prostředcích proti rozhodnutí stavebního úřadu je účastník poučen v konkrétním vydaném rozhodnutí, usnesení a jiných opatřeních vydávaných stavebním úřadem
Časté dotazyJaký je časový horizont vydání stavebního povolení?
Dle kvality zpracované projektové dokumentace, rozsahu stavby, náročnosti vedeného řízení a připomínek a námitek účastníků řízení. Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. správním řádem v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 90 dnů od podání žádosti se všemi náležitostmi dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.
SankceSankce při porušení stavebního řádu taxativně upravuje stavební zákon v Hlavě V: Přestupky – a to v ustanoveních § 178 až § 183.
PůsobnostStavební úřad vykonává působnost podle stavebního zákona ve městě Nový Jičín a obcích Bernartice nad Odrou,  Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Starý Jičín,  Šenov u Nového Jičína, Rybí, Životice u Nového Jičína.
OblastStavební zákon x stavební úřad
Klíčová slovaStavební zákon, stavební úřad, územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení
Počátek platnosti popisu úkonuPopis je zpracováván podle právního stavu ke dni 20.04.2021
Konec platnosti popisu úkonuNení znám
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémustavební úřad provede zápis dokončené stavby do registru územní identifikace adres a nemovitostí (tzv.RUIAN) – na základě vašeho ohlášení dokončení stavby nebo po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor územního plánování a stavebního řádu.