Změna svéprávnosti a jmenování opatrovníka

03. Pojmenování (název) životní situace

Změna svéprávnosti a jmenování opatrovníka

04. Základní informace k životní situaci

Osobě, která v důsledku duševní poruchy, která není přechodná, pokud dosáhne takového stupně, že člověku brání v určitých záležitostech samostatně právně jednat, což mu znemožňuje  zajišťovat si základní životní potřeby, hospodařit s finančními prostředky, spravovat majetek apod., se rozhodnutím soudu omezí svéprávnost. Soud následně ustanoví opatrovníka, který jedná v zájmu nesvéprávného a zajišťuje všechny jeho záležitosti vymezené v soudním rozhodnutí.

Omezení svéprávnosti je závažným, a proto zcela výjimečným zásahem do osobní integrity člověka a lze k němu přistoupit jen nepostačí-li mírnější a méně omezující opatření (předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, opatrovnictví bez omezení svéprávnosti).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět či návrh na zahájení řízení o omezení nebo vrácení svéprávnosti může podat rodinný příslušník, obvodní lékař, zdravotnické zařízení, nebo může zahájit řízení z vlastního podnětu soud. Návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení svéprávnosti, může podat i ten, komu byla omezena svéprávnost.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Duševní porucha či onemocnění nikoliv pouze přechodného charakteru, potvrzená znaleckým posudkem znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, která brání člověku v určitých záležitostech samostatně právně jednat, čímž mu způsobuje újmu v jeho právech.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním podnětu nebo návrhu k zahájení řízení o omezení svéprávnosti u příslušného obecního soudu toho o jehož svéprávnosti se rozhoduje. Je-li tato osoba bez svého souhlasu umístěna ve zdravotním ústavu, je příslušný soud, v jehož obvodu je tento ústav.

Má-li soud za to, že vzhledem k zájmům posuzovaného postačuje mírnější nebo méně omezující opatření, může v průběhu řízení rozhodnout o mírnějších a méně omezujících opatřeních, zejména o schválení smlouvy o nápomoci při rozhodování, schválení zastoupení členem domácnosti nebo jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na opatrovnickém oddělení příslušného obecního soudu toho, o jehož svéprávnosti se rozhoduje.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pověřenými pracovníky opatrovnického oddělení Okresního soudu v Novém Jičíně, Divadelní 3 v úředních dnech a hodinách.

Základní poradenství poskytnou sociální pracovníci Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín, odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Lékařskou zprávu doporučující omezení svéprávnosti,
  • platný doklad totožnosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Forma podání není stanovena.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta není stanovena. Soud vyslechne posuzovaného, navrhovatele, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře posuzovaného, jeho opatrovníka a provede popřípadě další vhodné důkazy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Navrhovatel, kolizní opatrovník, advokát, který je ustanoven opatrovníkem pro řízení, státní zastupitelství vykonávající všeobecný dozor.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nepodal-li návrh na zahájení řízení státní orgán nebo zdravotní ústav, může soud uložit navrhovateli, aby do přiměřené lhůty předložil lékařskou zprávu o duševním stavu osoby, o jejíž svéprávnost se jedná.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 292/2013 Zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozsudku soudu v řízení o svéprávnosti a opatrovnictví lze podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Osobě omezené ve svéprávnosti není stanovena žádná povinnost.
  • Osoba, která se zaváže k výkonu opatrovnictví a neplní stanovené povinnosti, může být trestně stíhána (např. za zpronevěru), popř. výkon opatrovnictví může být soudním rozhodnutím zrušen/změněn.
21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
  • Omezit svéprávnost může jen soud.
  • Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.
  • Soud dohlíží, zda opatrovník plní řádně své povinnosti. K tomu může činit vhodná opatření.
  • Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Občanská poradna Centra pro zdravotně postižené MSK, o. p. s., pobočka Nový Jičín, Sokolovská 9.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví.

26. Kontaktní osoba

Bc. Šárka Loskotová, vedoucí oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor sociálních věcí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace