Výdej tiskopisů receptů a žádanek na omamné látky

03. Pojmenování (název) životní situace

Výdej tiskopisů receptů a žádanek na omamné látky.

04. Základní informace k životní situaci

Výdej tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem oprávněným osobám zajišťuje v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, obecní úřad s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k výkonu odborných zdravotnických a veterinárních činností s místem výkonu těchto činností ve správním obvodu města Nový Jičín.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výdej tiskopisů probíhá vždy v termínu dohodnutém telefonicky nebo e-mailem s odborem sociálních věcí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Příjemce tiskopisů musí při dohodnutém výdeji prokázat svou totožnost, předložit k nahlédnutí registraci zařízení, u právnických osob se musí jednat o osobu oprávněnou. Pokud se nejedná o statutární orgán právnické osoby, příjemce je povinen se prokázat písemným pověřením (plnou mocí) statutárního orgánu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně, odboru sociálních věcí na ul. Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Při odběru tiskopisů je nutná osobní návštěva v úředních hodinách, v kanceláři č. 109 v přízemí u Ing. Lucie Frantové.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při výdeji tiskopisů je nutno předložit občanský průkaz, doklad o registraci žadatele (tj. registraci nestátního zdravotnického zařízení, příp. zřizovací listinu zdravotnického zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče), příp. plnou moc, jedná-li se o pověřenou osobu a dále razítko žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nutná je písemná objednávka a potvrzení o převzetí tiskopisů. Není-li doručena žadatelem objednávka v předstihu, je vyhotovena na místě při dohodnutém výdeji. Potvrzení o převzetí je vyhotoveno na místě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Tiskopisy jsou zpoplatněny dle ceníku smluvní tiskárny. Jednotlivé bloky receptů i žádanek obsahují vždy 25 kusů tiskopisů s třemi průpisy. Úhrada probíhá v hotovosti na pokladně Městského úřadu Nový Jičín na ul. Divadelní 1.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po předchozí domluvě je výdej tiskopisů proveden na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Znehodnocené nebo poškozené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem jsou osoby oprávněné povinny odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal, tj. Městskému úřadu Nový Jičín. Při ukončení činnosti jsou osoby oprávněné, jejich pověření zástupci či rodinní příslušníci povinni odevzdat nepoužité tiskopisy do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal. O převzetí odevzdaných tiskopisů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností potvrzení. Při úmrtí osoby, které byly vydány tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto tiskopisy odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro dohodnutí termínu vyzvednutí tiskopisů se lze dohodnout e-mailem na adresu lfrantova@novyjicin-town.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a dle vyhlášky č. 405/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zák. č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
  • Zák. č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vydávání tiskopisů neprobíhá ve správním řízení, není tedy opravných prostředků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

21. Nejčastější dotazy

Zda lze uhradit poplatky za tiskopisy bezhotovostně. Toto není možné, platba probíhá vždy hotově před převzetím tiskopisů.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, úsek činností v sociální oblasti.

26. Kontaktní osoba

Ing. Lucie Frantová, tel. 556 768 241, e-mail: lfrantova@novyjicin-town.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace