Sociální pomoc a podpora v nepříznivé sociální situaci

03. Pojmenování (název) životní situace

Sociální pomoc a podpora v nepříznivé sociální situaci.

04. Základní informace k životní situaci

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů (konkrétně např. hledání bydlení, problémy se zadlužením, problémy při jednání s úřady atd.).

Pomoc a podpora je poskytována za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, vychází z individuálně určených potřeb osob, musí působit aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti, motivovat k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat sociální začleňování.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky i postup vychází z individuálně určených potřeb osoby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Situace klienta je konzultována se sociálním pracovníkem, který nabídne formu pomoci a spolupráce, dojedná schůzku, nasměruje ke spolupracující organizaci apod.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně, ul. Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví, a to v úředních hodinách či v akutních situacích.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře nejsou potřeba.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poradenství je poskytováno bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Sociální práce nepodléhá správnímu řízení, proto je lhůta stanovena dohodou mezi zúčastněnými stranami.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být např. rodinní příslušníci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pomoc a podpora je poskytována individuálně. Zpravidla může být požadováno předložení potřebných dokladů, účast na dojednané schůzce apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k citlivosti sdělovaných údajů je vhodné využít osobního kontaktu se sociálním pracovníkem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vzhledem k tomu, že v procesu realizace sociální práce není vydáváno žádné správní rozhodnutí, opravné prostředky nejsou uplatňovány.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V rámci sociální práce na úrovni obce nedochází k uplatňování sankcí.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy se zaměřují na oblast poskytování sociálních dávek, bydlení, dluhové poradenství atd.

22. Další informace

Další informace poskytnou sociální pracovníci oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Novém Jičíně na ul. Tyršova 5 a na ul. Msgr. Šrámka 8, v Občanské poradně Centra pro zdravotně postižené MSK, o. p. s., pobočka Nový Jičín na ul. Sokolovská 9, na webových stránkách MPSV – www.mpsv.cz apod.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví.

26. Kontaktní osoba

Bc. Šárka Loskotová, vedoucí oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor sociálních věcí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace