Domácí násilí

03. Pojmenování (název) životní situace

Domácí násilí.

04. Základní informace k životní situaci

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

Jedná se o situaci, kdy jeden partner systematicky a opakovaně kontroluje a napadá druhého. Ubližuje mu cestou zejména fyzického násilí, psychického týrání (zastrašování, kritizování, ponižování, vyhrožování, vydírání) a sociální izolace (zakazuje mu kontakty s širší rodinou, přáteli, zakazuje telefonovat, apod.). Dále může násilná osoba používat také sexuální násilí a ekonomický tlak (ponechává rodinu bez prostředků a to i na základní potřeby). Pro oběť domácího násilí tím končí autonomie (ve vztahu nemůže rozhodovat o sobě a podílet se na určování chodu rodiny), místo diskuze a vyjednávání, které fungují v běžných vztazích, nastupuje diktování, vyhrožování, terorizování a násilí.

Oběti domácí násilí mají často pocit, že si vlastně za svou situaci vlastně mohou sami. Proto je třeba se na celou situaci podívat z níže uvedených hledisek:
– násilí není normální,
– nikdo není povinen trpět,
– nikdo nemá právo druhého týrat,
– není se za co stydět. Vina je na straně násilné osoby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, na níž je domácí násilí pácháno. Na toto chování může však upozornit kdokoliv Policii České republiky, orgán sociálně právní ochrany dětí (i anonymně), lékaře, nestátní instituce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Záleží na konkrétní situaci, v případech ohrožení je nutno kontaktovat Policii České republiky, informace o této problematice  poskytnou specializované nestátní organizace, občanská sdružení, orgán sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Novém Jičíně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení na Policii České republiky, kontaktováním orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Novém Jičíně nebo nestátní organizace zabývající se domácím násilím.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, případně Policie ČR, státní zastupitelství, Intervenční centra, nestátní organizace zabývající se touto problematikou (např. Bílý kruh bezpečí, Občanská poradna Nový Jičín).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S Policií ČR nepřetržitě, se sociálními pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí, v době úředních hodin. V případě policejního vykázání či zákazu vstupu do společného obydlí předá Policie ČR rozhodnutí o vykázání do 24 hodin Intervenčnímu centru, OSPOD a příslušnému  soudu. Pracovníci Intervenčního centra na základě tohoto rozhodnutí nejpozději do 48 hodin kontaktují ohroženou osobu a nabídnou jí své služby.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, popřípadě rodné listy nezletilých dětí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Policie může násilníka vykázat  na 10 dní ze společně obývaného bytu nebo domu. S obětí se v této době zkontaktuje Intervenční centrum a v případě, že ve společném obydlí žijí nezletilé děti, také orgán sociálně právní ochrany dětí. Oběť má možnost podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo vykázání prodlouženo až na dobu jednoho měsíce. O návrhu na předběžné opatření musí soud rozhodnou do 48 hodin. Následně je možné před uplynutím lhůty podat nový návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nezletilé děti, další rodinní příslušníci, školská zařízení, zdravotnická zařízení, Policie ČR, soudy, neziskové organizace zaměřující se na pomoc obětem domácího násilí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznamovatel může být následně kontaktován Městským úřadem  Nový Jičín, oddělením sociálně-právní ochrany dětí, s žádostí o součinnosti při následném řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k naléhavosti situace je potřeba řešit situaci bezodkladně, nelze spoléhat na e-mailovou poštu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Jsem oběť domácího násilí. Co mám dělat?

Všeobecně lze  doporučit následující kroky – kontaktujte  Policii ČR (tel. číslo 158). Máte-li obavu o svůj život a zdraví, sdělte vše velmi podrobně policii (co pachatel udělal, zda se to dělo již v minulosti, apod.). Policie může násilnou osoby z bytu vykázat, jak je již uvedeno výše. Vyhledejte lékařské ošetření, požádejte o vystavení lékařské zprávy, která bude obsahovat, kdo Vám zranění způsobil a popis následků napadení, pořiďte si fotodokumentaci (vyfotografujte viditelné následky napadení, a to jak tělesná poranění, tak i rozbité věci) a zkontaktujte odborné pracoviště, které požádáte o pomoc při dalším řešení situace.

Lze učinit anonymní podání?

Ano, v případě žádosti oznamovatele je ze zákona zachována jeho anonymita.

22. Další informace

Jsou k dispozici během pracovní doby u sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Bílý kruh bezpečí: https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/domaci-nasili/

Linka bezpečí: http://www.linkabezpeci.cz/

DONA linka: http://www.donalinka.cz/

Asociace pracovníků intervenčních center: http://www.domacinasili.cz/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Bartoňová, DiS.
Bc. Blanka Pospíšilová, DiS.
Bc. Erika Bezunková
Radmila Gliwitzky, DiS.
Bc. Hana Novotná
Bc. Miroslava Vagnerová
Ing. Jana Horáková, DiS.

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí.