Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuDomácí násilí.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že je rodina ohrožena domácím násilím.
Charakteristika úkonuDomácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.
Jedná se o situaci, kdy jeden partner systematicky a opakovaně kontroluje a napadá druhého. Ubližuje mu cestou zejména fyzického násilí, psychického týrání (zastrašování, kritizování, ponižování, vyhrožování, vydírání) a sociální izolace (zakazuje mu kontakty s širší rodinou, přáteli, zakazuje telefonovat, apod.). Dále může násilná osoba používat také sexuální násilí a ekonomický tlak (ponechává rodinu bez prostředků a to i na základní potřeby). Pro oběť domácího násilí tím končí autonomie (ve vztahu nemůže rozhodovat o sobě a podílet se na určování chodu rodiny), místo diskuse a vyjednávání, které fungují v běžných vztazích, nastupuje diktování, vyhrožování, terorizování a násilí.
Oběti domácí násilí mají často pocit, že si vlastně za svoji situaci mohou sami. Proto je dobré se na celou záležitost podívat z níže uvedených hledisek:
– násilí není normální,
– nikdo není povinen trpět,
– nikdo nemá právo druhého týrat,
– není se za co stydět. Vina je na straně násilné osoby.I ,,pouhé“ domácí násilí mezi rodiči je v odborné literatuře vnímáno jako forma psychického násilí na dětech.Další služby pro oběti domácího násilí:
Bílý kruh bezpečí: https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/domaci-nasili/
Linka bezpečí: http://www.linkabezpeci.cz/
DONA linka: httpwww.donalinka.cz
Asociace pracovníků intervenčních center: www.domacinasili.cz

 

Oznámení je možné provést i anonymně.

Výsledek úkonuVykázání násilné osoby ze společného obydlí (toto oprávnění má PČR).
Návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí (oprávnění OSPOD).
Bezpečné prostředí pro dítě, zajištěné základní životní potřeby dítěte.
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba kontaktovat Policii ČR, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební pohotovostní telefon.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyCo nejpodrobnější popis událostí vztahujících se k domácímu násilí. Přijímáme i anonymní sdělení.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, přijímáme ovšem i anonymní sdělení (telefonické i písemné).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Datová schránka: ywmb4nc
Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.

Mimo úřední hodiny je možné kontaktovat v případě neodkladnosti Policii ČR (osobně nebo na lince 158).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyV případě podání návrhu soudu může účastník řízení podat odvolání proti rozhodnutí příslušného soudu. O možnosti podat odvolání je účastník řízení soudem poučen v písemném vyhotovení rozhodnutí.
Časté dotazyJsem oběť domácího násilí. Co mám dělat?

 

Všeobecně lze doporučit následující kroky – kontaktujte  Policii ČR (tel. číslo 158). Máte-li obavu o svůj život a zdraví, sdělte vše velmi podrobně policii (co pachatel udělal, zda se to dělo již v minulosti, apod.). Policie může násilnou osobu z bytu vykázat, jak je již uvedeno výše. Vyhledejte lékařské ošetření, požádejte o vystavení lékařské zprávy, která bude obsahovat, kdo Vám zranění způsobil a popis následků napadení, pořiďte si fotodokumentaci (vyfotografujte viditelné následky napadení, a to jak tělesná poranění, tak i rozbité věci) a zkontaktujte odborné pracoviště, které požádáte o pomoc při dalším řešení situace.

Lze učinit anonymní podání?

Ano, v případě žádosti oznamovatele je ze zákona zachována jeho anonymita.

SankceV případě zaviněného ohrožení zájmů a práv nezletilých dětí rodiči nebo osobami odpovědnými za výchovu dětí mohou být rodiče nebo tyto osoby trestně stíháni.

 

Pokuta až do výše 50 000,- Kč za:
-použití nepřiměřeného výchovného prostředku nebo omezení vůči dítěti,
-narušuje péči o dítě svěřené do péče jiného člověka než rodiče
Pokuta až do výše 20 000,- Kč za:
-nespolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, domácí násilí.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.