Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte

03. Pojmenování (název) životní situace

Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte

04. Základní informace k životní situaci

V případě, že dojde k ohrožení života nebo zdraví dítěte a řešení nesnese odkladu, je nutné kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policii, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi Městského úřadu v Novém Jičíně na jeho služební telefon.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan, který zjistí akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte. V případě, že sociální pracovník vyhodnotí situaci tak, že je skutečně nutné okamžitě zasáhnout ve prospěch nezletilého dítěte, podá návrh k soudu na vydání předběžného opatření, na základě kterého je dítě následně předáno osobě či zařízení, která jsou k tomu určena.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákonné normy, které se vztahují k situacím, kdy je ohrožené dítě, jsou dvojího druhu. Jednak je to zákon o sociálně-právní ochraně dětí  (č. 359/1999 Sb.) jednak trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.), kde je uvedeno, že nepřekažení trestného činu (tedy situace, kdy trestnému činu nezabráníme) či jeho neoznámení (víme, že byl trestný čin spáchán, a necháme si to pro sebe) může vést k tomu, že budeme sami stíháni (dopustíme se sami činu trestného).

Oznámení je možné provést anonymně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení na výše uvedené instituce (viz bod č. 04), následné kroky jsou v kompetenci sociálního pracovníka městského úřadu a soudu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Policie ČR, Městská policie Nový Jičín, Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S Policií ČR, Městskou policií Nový Jičín nepřetržitě, se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, v době úředních hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, přijímáme i anonymní sdělení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě ohrožení zdraví nebo života nezl. dítěte je soud povinen rozhodnut bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od podání návrhu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okresní soud, zařízení, která mají akreditaci na poskytování pomoci pro děti vyžadující okamžitou pomoc, osoby, kterým je dítě svěřeno do výchovy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznamovatel může být následně kontaktován Městským úřadem  Nový Jičín, oddělením sociálně-právní ochrany dětí, s žádostí o součinnosti při následném řešení situace ohroženého dítěte.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k naléhavosti situace je potřeba řešit situaci bezodkladně, nelze spoléhat na           e-mailovou poštu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti usnesení nebo rozsudku okresního soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Předběžným opatřením se zasahuje do rodičovské odpovědnosti rodičů nezletilých dětí, v případě zaviněného ohrožení zájmů a práv nezletilých dětí rodiči nebo osobami odpovědnými za výchovu dětí  mohou být rodiče nebo tyto osoby trestně stíháni.

21. Nejčastější dotazy

Kam se dítě v takové situaci umísťuje?

Vždy záleží na okolnostech a zvážení sociálního pracovníka, jak situaci řešit. Nejčastěji se děti umisťují k dalším rodinným příslušníkům,  pokud nejsou takové osoby, tak pěstounům na přechodnou dobu nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

22. Další informace

Jsou k dispozici během pracovní doby u sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jde o specifický výkon agendy,  metodický pokyn o postupu orgánů při řešení těchto situací vydalo MPSV ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

K ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí může dojít i bez subjektivního zavinění rodičů či osob odpovědných za jejich výchovu – např. jejich náhlá hospitalizace, úmrtí. Volat v uvedeném případě instituce uvedené v bodu č. 04.

Dítě zanedbávané, týrané a zneužívané viz životní situace

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Bartoňová, DiS.
Bc. Blanka Pospíšilová, DiS.
Bc. Erika Bezunková
Radmila Gliwitzky, DiS.
Bc. Hana Novotná
Bc. Miroslava Vagnerová
Ing. Jana Horáková, DiS.
Ing. Daniela Vokáčová

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí.