Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuAkutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte
V jakém případě ve věci jednatV případě, že dojde k ohrožení života nebo zdarví dítěte a řešení nesnese odkladu, je nutné kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policii, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi Městského úřadu v Novém Jičíně na jeho služební telefon.
Charakteristika úkonuMůže se jednat o celou řadu případů spadajících především do kategorie zanedbávání povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání apod. Konkrétně může jít o rodiče závislé na návykových látkách (alkohol nebo nealkoholové drogy), trpící různými psychickými poruchami nebo osobnostními zvláštnostmi, s dopadem na zdraví nebo život dítěte.

 

Jednat může každý občan, který zjistí ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte. V případě, že sociální pracovník vyhodnotí situaci tak, že je skutečně nutné okamžitě zasáhnout ve prospěch nezletilého dítěte, podá návrh k soudu na vydání předběžného opatření, na základě, kterého je dítě následně předáno osobě či zařízení.
V lehčích případech se provádí nad rodinou dohled za účasti odborných služeb.

Oznámení je možné provést i anonymně.

Výsledek úkonuNávrh na vydání předběžného opatření za účelem umístění dítěte do vhodného prostředí nebo nařízení dohledu nad výchovou dítěte (dle intenzity ohrožení dítěte).
Bezpečné prostředí pro dítě, zajištěné základní životní potřeby dítěte.
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba v případě neodkladnosti kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policii Nový Jičín, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební pohotovostní telefon.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyCo nejpodrobnější popis události, ve které spatřuje občan ohrožení dítěte. Přijímáme i anonymní sdělení.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, přijímáme ovšem i anonymní sdělení (telefonické i písemné).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Datová schránka: ywmb4nc
Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.

Mimo úřední hodiny je možné kontaktovat v případě neodkladnosti Policii ČR (osobně nebo na lince 158) nebo Městskou policii Nový Jičín (osobně nebo na lince 156).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyV případě odebrání dítěte z rodiny může účastník řízení podat odvolání proti rozhodnutí příslušného soudu. Odvolání proti nařízení dohledu nad výchovou dítěte. Poučení o opravných prostředcích obsahuje každé správní nebo soudní rozhodnutí.
Časté dotazyKam se dítě v takové situaci umísťuje?

 

Vždy záleží na okolnostech a zvážení sociálního pracovníka, jak situaci řešit. Nejčastěji se děti umisťují k dalším rodinným příslušníkům, pokud nejsou takové osoby, tak pěstounům na přechodnou dobu nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Musí být dítě vždy z rodiny odebráno?

Určitě nemusí. V lehčích případech se provádí nad rodinou dohled za účasti odborných služeb. V tomto případě se využívá různých forem ambulantních nebo terénních služeb (např. služby psychologa nebo psychiatra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

SankcePředběžným opatřením na odebrání dítěte se zasahuje do rodičovské odpovědnosti rodičů nezletilých dětí, v případě zaviněného ohrožení zájmů a práv nezletilých dětí rodiči nebo osobami odpovědnými za výchovu dětí mohou být rodiče nebo tyto osoby trestně stíháni.

 

Pokuta až do výše 50 000,- Kč za:
-ponechání dítěte bez náležitého dozoru,
-použití nepřiměřeného výchovného prostředku nebo omezení vůči dítěti,
-narušuje péči o dítě svěřené do péče jiného člověka než rodiče
-úmyslně ztěžování nebo maření výkonu rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření (výkon dohledu).
Pokuta až do výše 20 000,- Kč za:
-nespolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, ohrožení dítěte.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.