Odpovědnost města Nový Jičín za škodu na majetku

03. Pojmenování (název) životní situace

Škoda na majetku, za kterou odpovídá město Nový Jičín.

04. Základní informace k životní situaci

Obecně závazné právní předpisy stanovují odpovědnost právních subjektů, tj. i města Nový Jičín (dále jen „město“) za škodu, kterou způsobí v důsledku svého jednání jinému na jeho majetku.

Pro tyto případy je město řádně pojištěno. Každou škodní událost je nutno posuzovat individuálně. Poškozený je povinen doložit rozhodné skutečnosti pro prošetření škodní události.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poškozená fyzická nebo právnická osoba, příp. jí pověřená osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uplatnění nároku na odškodnění vůči městu Nový Jičín, a to podáním písemné žádosti poškozeného o náhradu škody a doložení požadovaných dokladů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním samostatné žádosti o náhradu škody s těmito náležitostmi:

 • Údaje o poškozeném: jméno, příjmení, titul, datum narození
 • Adresa: ulice, číslo popisné a orientační, PSČ, obec
 • Kontaktní údaje: e-mail, telefon, mobil
 • Kdy ke škodě došlo: den, měsíc, rok, hodina, časový interval
 • Místo škody: obec, ulice, dům s č. p., zřetelné vyznačení místa vzniku škody na přehledné mapce, podrobná fotodokumentace z místa vzniku škody
 • Příčina vzniku škody: podrobný popis děje, jak ke škodě došlo, označení příčiny a v návaznosti na právní důvod odpovědnosti města
 • Rozsah škody: popis poškozených či zničených věcí, počet, stáří, cena v době vzniku škody, podrobná fotodokumentace způsobené a následné škody
 • Datum a podpis

Další podklady a doklady:

 • Čestné prohlášení svědků vzniku škody: čestná prohlášení jednotlivých svědků vzniku škody včetně jejich samostatných popisů události, podpisů a kontaktů na ně (adresa, e-mail, telefon).
 • Případná další dokumentace vyžádána městem – daným odvětvovým odborem, který škodu podle předmětu povahy škody řeší nebo také pojišťovnou města.
 • V různých případech je nutné dodat různé dokumenty.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Podle povahy předmětu způsobené škody u příslušného odboru Městského úřadu Nový Jičín.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost musí být podána písemně na město Nový Jičín (osobně na podatelně, poštou, elektronicky) a případně adresována odvětvovému odboru podle povahy předmětu způsobené škody např. Odbor bytový, Odbor životního prostředí, Odbor správy majetku aj.

V případě dotazů k žádosti nebo doplnění podkladů je možno se obrátit na vedoucího daného odvětvového odboru, příp. pověřeného pracovníka Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín, tel. 556 768 270, e-mail: bohumil.poboril@novyjicin.cz (Ing. Bohumil Pobořil).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 07.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K dispozici nejsou žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řešení této životní situace nepodléhá žádnému ze správních poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Doba vyřízení závisí také na doložení všech požadovaných podkladů poškozeným.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pojišťovna města.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost, dodání požadovaných podkladů a dokladů při řešení situace.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Různé, dle povahy škodní události.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky v tomto případě nepřicházejí v úvahu. V případě nových skutečností ve věci lze podat žádost o opětovné prošetření škodní události adresovanou městu.

V opačném případě je třeba uplatnit nárok soudní cestou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín.

26. Kontaktní osoba

Pověřený pracovník Odboru organizačního.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Do odvolání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace