Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení předkupního práva k bytové jednotce.

04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o bytové jednotky prodávané městem Nový Jičín. U těchto jednotek bylo dle platných „Zásad“ zřízeno předkupní právo pro prodávajícího (město). Toto právo bylo zapsáno v Katastru nemovitostí jako právo věcné a bylo sjednáno na dobu 5 let. Předkupní právo přecházelo i na případného nového vlastníka bytové jednotky.

Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo dne 29. března 2000 úpravu „Zásad o převodu bytových jednotek“ tak, že od sjednávání předkupního práva pro prodávajícího (město) upustilo a současně plošně schválilo, že město nebude předkupní právo k bytovým jednotkám (kde již bylo sjednáno) uplatňovat. 

O zániku předkupního práva se žádá v těch případech, kdy je toto vyznačeno na příslušném listu vlastnictví.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník bytové jednotky nebo osoba vlastníkem jednotky zmocněná na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastník bytové jednotky, který chce provést výmaz předkupního práva k bytové jednotce podá písemnou žádost adresovanou na odbor správy majetku MěÚ Nový Jičín nebo se dostaví osobně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na žádost nebo osobní návštěvou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na katastrálním úřadu prostřednictvím Městského úřadu Nový Jičín – v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru správy majetku, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách. Zrušení předkupního práva se provádí na základě svobodného rozhodnutí vlastníka jednotky.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V žádosti musí být uvedeno: označení bytové jednotky, umístění bytové jednotky v domě, označení pozemku (stavební parcely), na kterém dům stojí, na pozemku parcela č., ulice, případně označení katastrálního území. Dále musí být identifikována kupní smlouva, kterou bylo předkupní právo sjednáno, nebo přiložena její kopie. Doporučujeme k žádosti přiložit list vlastnictví vztahující se k předmětné bytové jednotce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o zániku předkupního práva.

Fomuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a fomuláře – odbor správy majetku.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výmaz předkupního práva není dle dosud platné legislativy katastrálním úřadem zpoplatněn.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České Republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Katastrální úřad, advokáti.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Iveta Škapová, tel. 556 768 235

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správy majetku.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není omezen.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace