Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZrušení předkupního práva k bytové jednotce.
V jakém případě ve věci jednatVlastník bytové jednotky nebo osoba vlastníkem jednotky zmocněná na základě plné moci.
Charakteristika úkonuJedná se o bytové jednotky prodávané městem Nový Jičín. U těchto jednotek bylo dle platných „Zásad“ zřízeno předkupní právo pro prodávajícího (město). Toto právo bylo zapsáno v Katastru nemovitostí jako právo věcné a bylo sjednáno na dobu 5 let. Předkupní právo přecházelo i na případného nového vlastníka bytové jednotky.
Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo dne 29. března 2000 úpravu „Zásad o převodu bytových jednotek“ tak, že od sjednávání předkupního práva pro prodávajícího (město) upustilo a současně plošně schválilo, že město nebude předkupní právo k bytovým jednotkám (kde již bylo sjednáno) uplatňovat.
O zániku předkupního práva se žádá v těch případech, kdy je toto vyznačeno na příslušném listu vlastnictví.
Výsledek úkonuvýmaz předkupního práva v katastru nemovitostí 
Kdy věc řešitdle potřeby vlastníka
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyOznámení o zániku předkupního práva.
Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správy majetku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV žádosti musí být uvedeno: označení bytové jednotky, umístění bytové jednotky v domě, označení pozemku (stavební parcely), na kterém dům stojí, na pozemku parcela č., ulice, případně označení katastrálního území. Dále musí být identifikována kupní smlouva, kterou bylo předkupní právo sjednáno, nebo přiložena její kopie. Doporučujeme k žádosti přiložit list vlastnictví vztahující se k předmětné bytové jednotce.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka, e-podatelna@novyjicin.cz .
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa žádost nebo osobní návštěvou.

Vlastník bytové jednotky, který chce provést výmaz předkupního práva k bytové jednotce podá písemnou žádost adresovanou na odbor správy majetku MěÚ Nový Jičín nebo se dostaví osobně.

Na katastrálním úřadu prostřednictvím Městského úřadu Nový Jičín – v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1. Na odboru správy majetku, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách. Zrušení předkupního práva se provádí na základě svobodného rozhodnutí vlastníka jednotky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyVýmaz předkupního práva není dle dosud platné legislativy katastrálním úřadem zpoplatněn.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVýmaz předkupního práva není dle dosud platné legislativy katastrálním úřadem zpoplatněn.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
Sankce 
Působnost 
Oblast 
Klíčová slova 
Počátek platnosti popisu úkonu20.06.2023
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správy majetku.