Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

04. Základní informace k životní situaci

Jedná se správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství – provádění výkopových prací, za umísťování stavebního zařízení a skládek na místních komunikacích.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, které vyvstala potřeba provádění výkopových prací a umísťování stavebního zařízení a skládek na místních komunikacích.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podání ohlášení správci místního poplatku a uhrazení místního poplatku dle splatnosti stanovené OZV města Nový Jičín č. 1/2013 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení užívání je nutno uvést pozemky do stavu dle Zásad pro provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku města Nový Jičín.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky – ohlášením užívání veřejného prostranství alespoň 15 dní před zahájením užívání. V případě, že se jedná o pozemky města Nového Jičína, požádá současně osoba (právnická, fyzická), jejímž úkolem je provést stavební práce či jiným způsobem užívat tyto pozemky vlastníka pozemní komunikace – Město Nový Jičín, odbor správy majetku, o vyjádření ke zvláštnímu užití komunikace.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru správy majetku, kancelář č. 214 a to nejméně 30 dnů před započetím zpoplatněného užívání.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Situace s vyznačením rozsahu prováděných výkopových prací, situace se zakresleným přechodným dopravním značením, vyžaduje-li to situace (v případě zásahu do místní komunikace), situaci s rozsahem záboru chodníku nebo místní komunikace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o souhlas vlastníka dotčené místní komunikace se zvláštním užíváním a ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství je dostupná přímo ve výše uvedené kanceláři.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správy majetku.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Nový Jičín č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, lze je uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ nebo převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odbor dopravy Městského úřadu v Novém Jičíně (vydání povolení zvláštního užívání komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Před ohlášením místního poplatku za užívání veřejného prostranství – komunikace je nutno vyřídit povolení zvláštního užívání komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín e-podatelna@novyjicin-town.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 1/2013 o místních poplatcích o užívání veřejného prostranství
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání u Krajského úřadu, odbor právní a organizační, prostřednictvím zdejšího úřadu, v případě vydání platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů v případě nesplnění povinností nepeněžité povahy. Vyměřením poplatku platebním výměrem, kdy může být poplatek zvýšen až na trojnásobek dle OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v případě nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Telefonicky: 556 768 248, e-mailem: pzdrahal@novyjicin-town.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Užívání veřejného prostranství – zeleň.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Petr Zdráhal, dipl. tech.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor správy majetku.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace