Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuMístní poplatek za užívání veřejného prostranství.
V jakém případě ve věci jednatFyzická nebo právnická osoba, které vyvstala potřeba provádění výkopových prací a umísťování stavebního zařízení a skládek na místních komunikacích.
Charakteristika úkonuJedná se správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství – provádění výkopových prací, za umísťování stavebního zařízení a skládek na místních komunikacích.
Výsledek úkonuVyřízení povolení zvláštního užívání komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podání ohlášení správci místního poplatku a uhrazení místního poplatku dle splatnosti stanovené OZV města Nový Jičín č. 1/2013 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení užívání je nutno uvést pozemky do stavu dle Zásad pro provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku města Nový Jičín.
Kdy věc řešitpřed záborem veřejného prostranství
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySituace s vyznačením rozsahu prováděných výkopových prací, situace se zakresleným přechodným dopravním značením, vyžaduje-li to situace (v případě zásahu do místní komunikace), situaci s rozsahem záboru chodníku nebo místní komunikace.
Před ohlášením místního poplatku za užívání veřejného prostranství – komunikace je nutno vyřídit povolení zvláštního užívání komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka, e-podatelna@novyjicin.cz .
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1. Odbor správy majetku – úsek komunálního hospodaření a to nejméně 30 dnů před započetím zpoplatněného užívání.
Dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky – ohlášením užívání veřejného prostranství alespoň 15 dní před zahájením užívání. V případě, že se jedná o pozemky města Nového Jičína, požádá současně osoba (právnická, fyzická), jejímž úkolem je provést stavební práce či jiným způsobem užívat tyto pozemky vlastníka pozemní komunikace – Město Nový Jičín, odbor správy majetku, o vyjádření ke zvláštnímu užití komunikace.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickySazby poplatku jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Nový Jičín č. 3/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, lze je uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ nebo bezhotovostním převodem.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySazby poplatku jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Nový Jičín č. 3/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, lze je uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ nebo bezhotovostním převodem.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředkyOdvolání u Krajského úřadu, odbor právní a organizační, prostřednictvím zdejšího úřadu, v případě vydání platebního výměru.
Časté dotazy 
SankceDle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů v případě nesplnění povinností nepeněžité povahy. Vyměřením poplatku platebním výměrem, kdy může být poplatek zvýšen až na trojnásobek dle OZV města Nového Jičína č. 3/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v případě nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši.
Působnost 
Oblast 
Klíčová slova 
Počátek platnosti popisu úkonu20.06.2023
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správy majetku.