Přiznání k místnímu poplatku ze psů, Zrušení místního poplatku ze psů

03. Pojmenování (název) životní situace

Přiznání k místnímu poplatku ze psů, Zrušení místního poplatku ze psů.

04. Základní informace k životní situaci

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitelem psa (psů) je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

06. Jaké jsou podmínky a lhůty pro řešení životní situace

Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti a rovněž další skutečnosti:

  • nabytí psa (psů) staršího 3 měsíce, kterého má v držbě,
  • pozbytí držby psa staršího 3 měsíce (např. úhyn psa, prodej psa, předání psa jinému držiteli),
  • další skutečnosti, které mají vliv na výši poplatku nebo osvobození od poplatku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním ohlášením vzniku poplatkové povinnosti v úřední dny Městského úřadu Nový Jičín nebo písemným podáním ohlášení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad v Novém Jičíně, Masarykovo nám. 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Finanční odbor, úsek pohledávek, kancelář č. 111, Lenka Petříčková, v úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 17:00 hod., úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00 hod. (polední pauza: 11:00 – 12:00 hod.), pátek 08:00 – 11:00 hod. (pátek pouze po předchozím objednání).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doklad k oprávnění jednat za právnickou osobu, další doklady opravňující snížení, osvobození od poplatku ze psů (např. přemístění psa do bytového nebo rodinného domu, potvrzení o převzetí psa z útulku pro psy, rozhodnutí o přiznání důchodu, průkaz ZTP, ZTP/P).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přiznání k místnímu poplatku ze psů, Zrušení místního poplatku ze psů.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor finanční (psi).

12. Jaká je sazba poplatku

Sazba místního poplatku:

a) u poplatníka trvale bydlícího v bytovém domě 1 000,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 1 800,00 Kč/rok,
b) v rodinném domě 300,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 400,00 Kč/rok,
c) u poživatelů starobního důchodu v bytovém domě 200,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 300,00 Kč/rok,
d) u poživatelů starobního důchodu v rodinném  domě 150,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 200,00 Kč/rok.

e) od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

13. Jaká je splatnost poplatku, možnosti úhrady poplatku

Poplatek je splatný:

a) jednorázově, do 30.06. daného kalendářního roku.

Možnosti úhrady poplatku:

a) v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1,
b) bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem přiděleným poplatníkovi,
c) poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, na číslo účtu: 19-326801/0100, s variabilním symbolem přiděleným poplatníkovi.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail: lpetrickova@novyjicin-town.cz, strakova@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyhláška města č. 9/2019 o místním poplatku ze psů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit.

Odhlášení psa – poplatková povinnost zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestane být držitelem psa nebo dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku ze psů.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor finanční.

26. Kontaktní osoba

Lenka Petříčková
Ing. Jarmila Straková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor finanční.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni.

16.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován.

16.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu.

Neurčitý.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace.