Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPřiznání místního poplatku ze psů. Zrušení místního poplatku ze psů.
V jakém případě ve věci jednatPoplatek platí držitel psa staršího tří měsíců. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Charakteristika úkonuPoplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti a rovněž další skutečnosti:
-nabytí psa (psů) staršího 3 měsíce, kterého má v držbě,
-pozbytí držby psa staršího 3 měsíce (např. úhyn psa, prodej psa, předání psa jinému držiteli),
-další skutečnosti, které mají vliv na výši poplatku nebo osvobození od poplatku.
Výsledek úkonuVznik povinnosti hradit místní poplatek.
Kdy věc řešitPři nabytí psa staršího tří měsíců, nebo dovršením tří měsíců věku psa, pozbytí držby psa staršího tři měsíce (úhyn, prodej, předání jinému držiteli, úmrtí majitele) a to nejpozději do 15 dnů od vzniku, nebo změny uvedených skutečností.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyOhlášení, odhlášení, osvobození, úlevy, přeplatek, atd., pro komunikaci s úřední osobou elektronicky, je nutno doložit elektronický podpis v e-mailové komunikaci, případně zprávu zaslat datovou schránkou.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyOhlášení, odhlášení, osvobození, úlevy, přeplatek, prominutí atd., komunikovat s úřední osobou je možno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo osobně.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatovou schránkou městského úřadu : ywmb4nc, e-mailem na podatelnu městského úřadu e-podatelna@novyjicin.cz se zaručeným elektronickým podpisem případně e-mailem na správce poplatku – sandra.krotil@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1, finanční odbor,  kancelář č. 107.  Bc. Sandra Krotil, v úřední hodiny. Případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyZa uvedené úkony není vyžadován poplatek.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyZa uvedené úkony není vyžadován poplatek.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuZákladní výše místního poplatku je 1.000 Kč. Výjimky jsou specifikovány v OZV č. 3/2020 dostupné na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín.
Opravné prostředkyOpravným prostředkem v řízení je odvolání, které je možno podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí.
Časté dotazyJaké doklady si mám vzít sebou?
– občanský průkaz, doklady opravňujicí snížení nebo osvobození od poplatku ze psů (např. potvrzení o převzetí psa z útulku pro psy, rozhodnutí o přiznání důchodu, průkaz ZTP, ZTP/P)Jaká je sazba poplatku?
a) u poplatníka trvale bydlícího v bytovém domě 1 000 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 1 800 Kč/rok
b) v rodinném domě 300 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 400 Kč/rok
c) u poživatelů starobního důchodu v bytovém domě 200 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 300 Kč/rok
d) u poživatelů starobního důchodu v rodinném domě 150 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 200 Kč/rokDo kdy má být poplatek zaplacen?
– do 30.6. daného kalendářního roku

 

Kde zjistím variabilní symbol?
na webové adrese: https://www.novyjicin.cz/poplatky/

Kdo je osvobozen od placení poplatku?
– od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Co mám dělat, když chci proplatit náklady za kastraci?
– dostavit se s dokladem o zaplacení kastrace, který musí být vystaven na jména držitele psa a uvést číslo bankovního účtu vedeného na jméno držitele psa

SankceSankce se v uvedených případech neukládají.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti
OblastMístní poplatky
Klíčová slovaPes, poplatník, ohlášení, poplatek.
Počátek platnosti popisu úkonu20.4.2021
Konec platnosti popisu úkonuneuvádí se
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor finanční.