Oznámení změn vůči živnostenskému úřadu

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, např. změna sídla, ustanovení nového odpovědného zástupce, oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně, přerušení a pokračování v provozování živnosti.

04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: § 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, to neplatí, pokud jde o změny  a doplnění již  zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel  státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Jedná se zejména o změnu sídla, odpovědného zástupce.

Další změny, které lze živnostenskému úřadu oznámit:
Přerušení provozování živnosti (§ 31 odst. 11 živnostenského zákona)
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo živ. opr. přerušeno
Oznámení zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně (§ 17 ods. 3 živ.zákona)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

U fyzických osob podnikatel osobně nebo zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

U právnických osob osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např. jednatel společnosti, předseda představenstva), případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení změny sídla
– je fyzická osoba povinna oznámit živnostenskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku, to neplatí, má-li fyzická osoba adresu sídla totožnou s adresou bydliště a v živnostenském rejstříku má uvedeno, že adresa sídla bude trvale shodná s adresou bydliště

Oznámení změny odpovědného zástupce
– ustanovení odpovědného zástupce a ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. K oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce je nutno doložit doklady prokazující, že odpovědný zástupce splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce  prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterými jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu). Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předkládá podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele.

Přerušení provozování živnosti
– přerušit provozování živnosti lze na libovolně dlouhou dobu, je však třeba uvést časové omezení. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení podnikatele a končí dnem uvedeným v oznámení. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele nevztahují některé povinnosti, které se týkají např. označení objektu, v němž má sídlo nebo odštěpný závod, splnění podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byla živnost přerušena, je možné na základě předem podaného písemného oznámení živnostenskému úřadu.

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
– je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu, to neplatí pro automaty a mobilní provozovny.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání lze učinit osobně (pracovník živnostenského úřadu vyplní s klientem na místě elektronickou formu ohlášení), písemně nebo elektronicky. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINTu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ) v České republice – centrálního registračního místa (CRM), např. Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Obecní živnostenský úřad, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8.

K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky oddělení registrace Obecního živnostenského úřadu na Městském úřadu v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1/1, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8, kanceláře č. 21, 23, 24 v úředních dnech a hodinách: Anna Prudičová, tel. 556 768 310; Michaela Machová, DiS., tel. 556 768 245; Kateřina Uvizlová, DiS., tel. 556 768 245; Bc. Jitka Večeřová, tel. 556 768 246.

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 08:00-11:00 12:00-17:00
Úterý 08:00-11:00 12:00-15:00
Středa 08:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek 08:00-11:00 12:00-15:00
Pátek ZAVŘENO

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Průkaz totožnosti,
 • při změně sídla: doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, je-li odlišné od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo v nichž je umístěn na území ČR odštěpný závod zahraniční osoby. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • při změně odpovědného zástupce: originály dokladů prokazující splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti odpovědného zástupce, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce musí být učiněno osobně před živnostenským úřadem, v opačném případě musí být podpis na prohlášení úředně ověřen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře (zpravidla „Změnový list“) jsou k dispozici na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském  úřadě, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8, oddělení registrace, č. kanceláře 21, 23, 24, případně jsou volně dostupné na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular. Lze využít „asistovaného podání“, kdy pracovník obecního živnostenského úřadu s klientem na místě vyplní elektronickou formu „Jednotného registračního formuláře“ (JRF).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 500 Kč správní poplatek za změnu rozhodnutí o udělení koncese,
 • 100 Kč správní poplatek za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny.

Předmětem poplatku není změna, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Je-li učiněno současně více poplatných úkonů, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), nebo bezhotovostní platbou na pokladně úřadu (Divadelní 139/1, Nový Jičín).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na základě oznámení změn živnostenský úřad podle okolností případu provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo změní rozhodnutí o udělení koncese. Není-li oznámená změna řádně doložena, živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení chybějícího dokladu a stanoví nejméně 15 denní lhůtu pro splnění této povinnosti a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin-town.cz.
Datová schránka města Nový Jičín: identifikátor datové schránky: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Živnostenský zákon je těsně spjat s dalšími zákony a právními předpisy, zejména:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o změně koncese, jakož i proti rozhodnutí o schválení nového odpovědného zástupce lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušení uvedených povinností je přestupkem podle § 62 živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu podle § 62 odst. 4 uvedeného zákona.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy včetně odpovědí najdete na www stránkách Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ (https://www.msk.cz/podnikani/listarna.html).

22. Další informace

Další informace najdete na těchto www stránkách:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Živnostenský rejstřík (www.rzp.cz)
Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)
České soudnictví (www.justice.cz)
Administrativní registr ekonomických subjektů (wwwinfo.mfcr.cz)
Státní správa (www.statnisprava.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad – oddělení registrace.

26. Kontaktní osoba

Bc. Ing. Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Michaela Machová, DiS., Kateřina Uvizlová, DiS., Anna Prudičová, Bc. Jitka Večeřová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice živnostenského podnikání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace