Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru.

04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Provozovatelem hazardní hry může být pouze Česká republika nebo právnická osoba se sídlem v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, které uděluje obec, v jejímž územním obvodu se nachází prostor, ve kterém mají být příslušné hry provozovány. Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo ministerstvem uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např. statutární orgán, zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, prokurista, osoba zmocněná na základě plné moci).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 • Podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi (obecné náležitosti podle správního řádu, druh, název a adresa herního prostoru, provozní doba, druh hazardní hry, typ, výrobní číslo, počet herních pozic koncového zařízení, doba, na kterou má být povolení vydáno).
 • Přiložení nezbytných dokumentů k žádosti (základní povolení k provozování hazardní hry, doklad o složení kauce, osvědčení o provozuschopnosti pro každé techn. zařízení, doklad o právním důvodu užívání prostor, není-li zjistitelný z informačního systému veřejné správy, schéma kamerového systému).
 • Přílohy nesmí být v době podání žádosti starší než 3 měsíce.
 • Přílohy se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • V herně lze provozovat pouze technickou hru, v kasinu živou hru nebo živou hru i s technickou hrou či bingem.
 • Zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi včetně všech příloh.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

S příslušnými pracovníky odboru Obecní živnostenský úřad, oddělení kontrolní a správní na Městském úřadě v Novém Jičíně, Divadelní 8, kanceláře č.: 016, 017, 018 v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Platný průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.
 • Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat (např. výpisem z obchodního rejstříku, jmenovacím dekretem).
 • V případě zastoupení na základě plné moci je nutno doložit písemnou plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat u příslušného obecního úřadu na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-formular-k-vyplneni-za-26913

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

4.000 Kč – správní poplatek za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru (položka 21 zák. č. 634/2004 Sb.)
Poplatek lze uhradit bezhotovostní platbou na účet Města Nového Jičína, popř. na pokladně MěÚ Nový Jičín. Podrobnosti získáte na Městském úřadě Nový Jičín, odboru Obecní živnostenský úřad, Divadelní 8, oddělení kontrolní a správní.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V případě splnění podmínek podle tohoto zákona vydá obecní úřad žadateli do 30 dnů povolení k umístění herního prostoru.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dotčené správní orgány: Ministerstvo financí, Finanční úřad, Specializovaný finanční úřad

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Obec vyzve k nápravě, nenapraví-li žadatel ve lhůtě, obec rozhodne o zamítnutí žádosti.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Obraťte se přímo na odbor Obecní živnostenský úřad, Nový Jičín, Divadelní 8, viz. bod Kontaktní osoby.

Další informace najdete na těchto www stránkách: www.msk.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na příslušném obecním úřadě.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Obecní živnostenský úřad – oddělení kontrolní a správní

26. Kontaktní osoba:

Bc. Ing. Stanislav Bartoň
Bc. Pavlína Hastíková
Bc. Lucie Manďáková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceobecní živnostenský úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován:

31.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu:

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice provozování hazardních her na území České republiky.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: