Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o vydání povolení k umístění herního prostoru
V jakém případě ve věci jednatV případě, že provozovatel hodlá provozovat herní prostor na území města Nový Jičín v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika úkonuProvozovatel hazardní hry podá na Městský úřad Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad, žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru.Úkon je iniciován v souvislosti s uplatněním práva podnikatele provozovat hazardní hry. Provozovatelem hazardní hry může být pouze Česká republika nebo právnická osoba se sídlem v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, které uděluje obec, v jejímž územním obvodu se nachází prostor, ve kterém mají být příslušné hry provozovány. Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo ministerstvem uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry a úvodní povolení. Provozovatel předloží:
• Žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi (obecné náležitosti podle správního řádu, druh a adresa herního prostoru, provozní doba, druh hazardní hry, typ, výrobní číslo, počet herních pozic koncového zařízení, počet a typ hracích stolů živé hry, doba, na kterou má být povolení vydáno).
• Přiloží nezbytné dokumenty k žádosti (základní povolení k provozování hazardní hry,osvědčení o provozuschopnosti pro každé techn. zařízení, doklad o právním důvodu užívání prostor, není-li zjistitelný z informačního systému veřejné správy, půdorysné vymezení herního prostoru se všemi náležitostmi).
• Doklad o právním důvodu užívání prostory nesmí být v době podání žádosti starší než 3 měsíce.
• Přílohy se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.
• V herně lze provozovat pouze technickou hru, v kasinu živou hru nebo živou hru i s technickou hrou či bingem. 
Výsledek úkonuV případě splnění  podmínek podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno rozhodnutí k umístění herního prostoru.
Kdy věc řešitŽádost podat nejméně 30 dnů před zahájením provozování hazardních her v herním prostoru na Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8. Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat u příslušného obecního úřadu na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-formular-k-vyplneni-za-26913.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyProkázat to totožnost ohlašovatele prostřednictvím datové schránky (či e-mailem se zaručeným el podpisem). Pokud žádost  zasíláte prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce či e-mailem se zaručeným el. podpisem), musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Přiložit:
• Podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi (obecné náležitosti podle správního řádu, druh a adresa herního prostoru, provozní doba, druh hazardní hry, typ, výrobní číslo, počet herních pozic koncového zařízení, doba,počet a typ hracích stolů živé hry na kterou má být povolení vydáno). Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat u příslušného obecního úřadu na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-formular-k-vyplneni-za-26913.
• Přiložení nezbytných dokumentů k žádosti (základní povolení k provozování hazardní hry, osvědčení o provozuschopnosti pro každé techn. zařízení, doklad o právním důvodu užívání prostor, není-li zjistitelný z informačního systému veřejné správy, půdorysné vymezení herního prostoru se všemi náležitostmi).
• Doklad o právním důvodu užívání prostor nesmí být v době podání žádosti starší než 3 měsíce.
• Přílohy se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.
• V herně lze provozovat pouze technickou hru, v kasinu živou hru nebo živou hru i s technickou hrou či bingem.  
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyProkázat totožnost žadatele dokladem totožnosti. Pokud je žádost podána prostřednictvím zmocněnce , pak se prokáže dokladem totožnosti a musí předložit plnou moc. U plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. 
Přiložit: 
• Podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi (obecné náležitosti podle správního řádu, druh a adresa herního prostoru, provozní doba, druh hazardní hry, typ, výrobní číslo, počet herních pozic koncového zařízení, počet a typ hracích stolů živé hry, doba, na kterou má být povolení vydáno). Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat u příslušného obecního úřadu (Obecní živnostenský úřad Nový Jičín) na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-formular-k-vyplneni-za-26913.
• Přiložení nezbytných dokumentů k žádosti (základní povolení k provozování hazardní hry, osvědčení o provozuschopnosti pro každé techn. zařízení, doklad o právním důvodu užívání prostor, není-li zjistitelný z informačního systému veřejné správy, půdorysné vymezení herního prostoru se všemi náležitostmi).
• Doklad o právním důvodu užívání prostor nesmí být v době podání žádosti starší než 3 měsíce.
• Přílohy se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.
• V herně lze provozovat pouze technickou hru, v kasinu živou hru nebo živou hru i s technickou hrou či bingem. 
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyZasláním žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru spolu s požadovanými přílohami do datové schránky města Nového Jičína či na adresu elektronické podatelny e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat osobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8 či  zaslat poštou na adresu Městského úřadu (ev. doručit  na podatelnu Městského úřadu). Poplatek lze uhradit bezhotovostní platbou na účet města Nového Jičína, variabilní symbol bude sdělen pracovníkem Obecného živnostenského úřadu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky4.000 Kč
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky4.000 Kč
Poplatek lze uhradit na pokladně MěÚ Nový Jičín, u pracovníka Obecního živnostenského úřadu, popřípadě bezhotovostní platbou na účet města Nového Jičína. Podrobnosti sdělí pracovníci Městského úřadu Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu0 Kč
Opravné prostředkyOdvolání u Krajského úřadu, Odbor právní a organizační, prostřednictvím zdejšího Obecního živnostenského úřadu.
Časté dotazyMohu si zařídit v obci hernu? Ano, v případě, že splňujete podmínky dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
SankceDle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
PůsobnostStátní správa vykonávána v přenesené působnosti. 
OblastHazardní hry
Klíčová slovaHazard, herna, casino
Počátek platnosti popisu úkonu11.01.2024
Konec platnosti popisu úkonu – – –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuAgendový informační systém 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.