Žádost o obnovu správního řízení na úseku živnostenského podnikání a výherních hracích přístrojů

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o obnovu správního řízení na úseku živnostenského podnikání a výherních hracích přístrojů.

04. Základní informace k životní situaci

Mimořádný opravný prostředek – obnovu řízení a následně nové rozhodnutí ve věci upravuje § 100 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu, řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, anebo b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Účastník řízení nebo správní orgán z moci úřední.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Musí nastat jeden z taxativně uvedených důvodů – § 100 odst. 1 a 3 správního řádu. Další podmínkou je, že dosud neuplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta – prokazuje účastník řízení) a současně neuplynula doba delší tří let ode dne, kdy napadené rozhodnutí nabylo právní moci (tzv. objektivní lhůta). Obě lhůty jsou lhůtami prekluzivními (propadnými).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti ve výše uvedených lhůtách (subjektivní a objektivní) kterémukoli správnímu orgánu, který o věci rozhodoval. Z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Žadatel je povinen označit další jemu známé účastníky řízení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na úřadě, který ve věci rozhodoval v posledním stupni.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pro úsek živnostenského podnikání:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, Oddělení krajský živnostenský úřad.

Pro úsek výherních hracích přístrojů:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor právní a organizační.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost, kde je uveden důvod obnovy řízení a skutečnosti svědčící o tom, že návrh je podán včas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o obnovu řízení nemá stanovenou formu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou dány ustanovením § 71 správního řádu. Nelze-li rozhodnutí vydat bezodkladně, pak je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení o obnově. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Dále se připočítává doba nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení do ciziny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoby, které byly účastníky předchozího správního řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin-town.cz.
Elektronická podatelna KÚ MSK: posta@kr-moravskoslezsky.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy

Pro úsek živnostenského podnikání:

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Pro úsek výherních hracích přístrojů:

  • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení nebo nařízení obnovy řízení lze dle ustanovení § 100 odst. 6 správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Ministerstvo financí (www.mfcr.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na základě vzneseného dotazu – písemně, ústně, telefonicky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor obecní živnostenský úřad – kontrolní a správní oddělení.

26. Kontaktní osoba

Bc., Ing. Stanislav Bartoň
Bc. Lucie Manďáková
Bc. Pavlína Hastíková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – obecní živnostenský úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace