Výpis z živnostenského rejstříku

03. Pojmenování (název) životní situace

Výpis z živnostenského rejstříku.

04. Základní informace k životní situaci

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická nebo právnická osoba, a to osobně nebo v zastoupení.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti, dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán, a zaplacení správního poplatku (20 Kč za stránku).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel požádá o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá.
Živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě:

a) výpis obsahující všechny údaje – vydává se pouze podnikateli, nebo osobě zplnomocněné podnikatelem

b) úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě rodného čísla a uložených sankcích

c) částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě rodného čísla a uložených sankcích

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, na ulici Divadelní 849/8.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky kontrolního a správního oddělení Obecního živnostenského úřadu, kanceláře č.: 016 a 018 v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a rodných čísel, má právo nahlížet každý bez udání důvodu. Jedná-li žadatel v zastoupení, může jednat zástupce pouze v rozsahu plné moci, která může být udělena písemně nebo ústně do protokolu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o výpis z živnostenského rejstříku je možné si vyzvednout na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě, kontrolním a správním oddělení, Divadelní 8, kanceláře č. 016 a 018 nebo žádost podat v souladu s ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Je-li výpis z živnostenského rejstříku pořizován na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače, činí správní poplatek 20 Kč za každou i započatou stránku. Poplatek lze uhradit na pokladnách MěÚ Nový Jičín, popřípadě bezhotovostní platbou na účet Města Nového Jičína. Podrobnosti získáte na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě, kontrolním a správním oddělení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin-town.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Živnostenský rejstřík (www.rzp.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na internetové adrese Živnostenského rejstříku lze bezplatně nahlédnout (pořídit výpis) do veřejné části živnostenského rejstříku. Takto získaný výpis má však pouze informativní charakter a nelze jej použít jako úřední doklad.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad – kontrolní a správní oddělení.

26. Kontaktní osoba

Bc. Lucie Manďáková
Bc. Pavlína Hastíková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – obecní živnostenský úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace