Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o výpis z živnostenského rejstříku.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že žadatel  potřebuje výpis z živnostenského rejstříku  jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
Charakteristika úkonuVýpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Žadatel uplatňuje své právo na výpis z živnostenského rejstříku či potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
Výsledek úkonuVydání výpisu z živnostenského rejstříku na určitý subjekt  či potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Výpis slouží  např. k písemnému prokázání práva podnikat.
Kdy věc řešitŽadatel předem podá žádost o výpis z živnostenského rejstříku na určitý subjekt u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR. Uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá. Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů. Formulář žádosti o výpis z živnostenského rejstříku je možné si vyzvednout na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě, pracoviště Divadelní 849/8 nebo je naleznete na www.novyjicin.cz -žádosti a formuláře – Obecní živnostenský úřad. Žádost lze také podat v souladu s ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyProkázat totožnost ohlašovatele prostřednictvím datové schránky (či e-mailem se zaručeným el. podpisem). Pokud je žádost zaslána prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce či e-mailem se zaručeným el. podpisem), musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Přiložit:
• Žádost o výpis z živnostenského rejstříku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyProkázat totožnost žadatele dokladem totožnosti. Pokud je žádost podávána prostřednictvím zmocněnce, pak se prokáže dokladem totožnosti a musí předložit přílohou plná moc. U plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Přiložit:
• Žádost o výpis z živnostenského rejstříku.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyZasláním žádosti o vydání výpisu z živnostenského rejstříku na kterýkoliv živnostenský úřad v České republice (např. do datové schránky města Nového Jičína či na adresu elektronické podatelny e-podatelna@novyjicin.cz. Poplatek lze uhradit bezhotovostní platbou na účet města Nového Jičína, variabilní symbol bude sdělen pracovníkem Obecního živnostenského úřadu.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádost o vydání výpisu z živnostenského rejstříku lze podat osobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8 či  zaslat poštou na adresu Městského úřadu (ev. doručit  na podatelnu Městského úřadu). Poplatek lze uhradit na pokladně MěÚ Nový Jičín, u pracovníka Obecního živnostenského úřadu, popřípadě bezhotovostní platbou na účet města Nového Jičína. Podrobnosti získáte na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky20 Kč za stránku.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky20 Kč za stránku.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu0 Kč.
Opravné prostředky 
Časté dotazyKde mohu požádat o výpis z živnostenského rejstříku? Na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice nebo na pracovištích Czech pointu.
Sankce 
PůsobnostStátní správa vykonávána v přenesené působnosti.
OblastPodnikání dle živnostenského zákona.
Klíčová slovaVýpis
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu – – –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuAgendový informační systém

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.