Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení veřejného shromáždění

04. Základní informace k životní situaci

Shromážděním ve smyslu zákona  č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Veřejným shromážděním nejsou:

a) shromáždění osob související s činností orgánů veřejné moci upravená jinými právními
předpisy;

b) shromáždění související s poskytováním služeb;

c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2 zákona.

Ke shromáždění není třeba předchozího povolení orgánu veřejné správy, podléhá však oznámení Městskému úřadu Nový Jičín, pokud se má konat na území města Nový Jičín.
Konání shromáždění oznamuje svolavatel, kterým může být občan starší 18 let, právnická osoba se sídlem na území ČR nebo skupina osob – uskupení vytvořené ad hoc pro svolání shromáždění (dále jen „svolavatel“).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci oznámení veřejného shromáždění jedná svolavatel –fyzická nebo právnická osoba (právnickou osobu zastupuje statutární orgán, člen statutárního orgánu (§ 162 an. Občanského zákoníku (dále jen „o. z.“)  nebo její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci (§ 166 o. z.), popř. osoba zmocněná svolavatelem jednat ve věci oznámení shromáždění na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Shromáždění konané na území města Nový Jičín je nutno oznámit Městském úřadu Nový Jičín (dále jen „úřad“). Agenda je v kompetenci Odboru kancelář vedení města. Oznámení v písemné formě je nezbytné podat osobně nebo doručit (nebo podat elektronicky na adresu e-podatelna@novyjicin.cz s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky svolavatele do datové schránky města ywmb4nc) alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním; k dříve oznámeným shromážděním se ze zákona nepřihlíží.

Úřad může stanovit podmínky pro konání shromáždění, zejména tehdy, má-li se na stejném místě a ve stejnou dobu konat jiné shromáždění nebo veřejnosti přístupný kulturní, sportovní nebo jiný společenský podnik a mezi svolavateli nebo mezi svolavatelem a osobou pořádající veřejnosti přístupný podnik nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa konání shromáždění nebo veřejnosti přístupného podniku.

Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou:

 • shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
 • shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání;
 • shromáždění konaných v obydlích;
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámení o konání shromáždění je nutné podat  :

a)    osobně na podatelnu  městského úřadu (Divadelní 1, Nový Jičín) nebo

b)    poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín,  Masarykovo nám.1/1, Nový Jičín nebo

c)    elektronicky na adresu e-podatelna@novyjicin.cz (dokument musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky svolavatele do datové schránky města , identifikátor datové schránky: ywmb4nc).,

a to buď na předtisku formuláře, který je k dispozici na Městském úřadu Nový Jičín (Odbor kancelář vedení města, budova radnice, Masarykovo nám. 1/1, nebo na webu města Nový Jičín, v sekci Městský úřad, Žádosti a formuláře – Odbor kancelář vedení města) nebo volnou formou s náležitostmi stanovenými v ust. § 5 odst. 3 zákona.

Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Neuvede-li svolavatel v oznámení údaje podle zákona nebo jsou-li uvedené údaje neúplné, nepřesné nebo nepravdivé anebo nepředloží-li svolavatel k oznámení souhlas podle předchozí věty, úřad svolavatele na vady oznámení neprodleně upozorní. Neodstraní-li svolavatel vady oznámení v úřadem stanovené lhůtě nebo se nejedná o shromáždění podle zákona, úřad oznámení usnesením bez zbytečného dokladu odloží.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o konání shromáždění ve městě Nový Jičín se podává na MěÚ Nový Jičín (podatelna na adrese Nový Jičín, Divadelní 1 nebo Odbor kancelář vedení města MěÚ Nový Jičín na adrese Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1) . Další možností je oznámení shromáždění zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, prostřednictvím datové schránky (identifikátor datové schránky: ywmb4nc) nebo prostřednictvím e-podatelny (e-podatelna@novyjicin.cz).  s tím, že dokument musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Odboru kancelář vedení města MěÚ Nový Jičín, pracoviště v budově radnice, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, mezipatro

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě osobního podání vedle písemného oznámení také doklad totožnosti a plnou moc, oznamuje-li konání shromáždění zmocněnec.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Doporučený formulář „oznámení o konání veřejného shromáždění“ je k dispozici na Městském úřadu Nový Jičín (odbor kancelář vedení města, budova radnice, Masarykovo nám. 1/1, mezipatro, nebo na webu města Nový Jičín, v sekci Městský úřad, žádosti a formuláře, žádosti a formuláře – odbor kancelář vedení města nebo oznámení může mít volnou formu s náležitostmi stanovenými v ust. § 5 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Shromáždění je nutné oznámit nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Dodržení lhůty 5 dnů je splněno až poté, co je oznámení perfektní, tedy bez vad. Shromáždění se nepovoluje, ale může být za zákonem stanovených podmínek zakázáno nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy MěÚ obdržel platné oznámení. Rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou (vyvěšením na úřední desce MěÚ Nový Jičín) a je doručeno vyvěšením. Úřad zašle svolavateli písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu na vědomí.

Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno podle § 5, může zástupce úřadu rozpustit, jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 až 3, nebo je-li zakázáno ze zákona. To platí i pro shromáždění, která se neoznamují.

Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1, nebo pokud nastaly mimořádné okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 2 nebo 3 zákona.

Shromáždění může být rozpuštěno jestliže se lze důvodně domnívat, že jeho účastníci při něm páchají trestné činy, pokud se účastníci neřídí rozhodnutím úřadu nebo nebyly splněny povinnosti účastníků shromáždění podle § 7 odst. 3 a 4 zákona a nápravu se nepodařilo zjednat jiným způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým účastníkům shromáždění.

Rozpuštění je zásahem na místě. Shromáždění rozpouští zástupce úřadu výzvou svolavateli, aby shromáždění ukončil. Pokud svolavatel neučiní účinná opatření, aby se účastníci pokojně rozešli, zejména je nevyzve k rozchodu, sdělí zástupce úřadu účastníkům, že shromáždění je rozpuštěno, a vyzve je, aby se pokojně rozešli. Sdělení musí obsahovat důvody k rozpuštění a upozornění na následky neuposlechnutí této výzvy a musí být učiněno takovým způsobem, aby bylo účastníkům srozumitelné a aby se s ním všichni účastníci shromáždění mohli seznámit.

Nekoná-li zástupce úřadu nebo je-li zástupce úřadu nepřítomný, může shromáždění rozpustit i policista a dále zástupce krajského úřadu, v jehož správním obvodu se shromáždění koná, nebo Ministerstva vnitra;

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být svolavatelé, kteří dříve nebo současně oznámili konání jiného shromáždění na témže místě a ve stejnou dobu nebo osoby pořádající veřejnosti přístupný kulturní, sportovní nebo jiný společenský podnik ve stejnou dobu nebo (a) na stejném místě.
Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu. V nezbytných případech může úřad pro účely ochrany veřejného pořádku nebo práv a svobod jiných rozhodnutím stanovit podmínky konání shromáždění, nedošlo-li mezi svolavateli nebo svolavatelem a osobou pořádají veřejnosti přístupný podnik k dohodě o úpravě doby nebo místa konání shromáždění nebo veřejnosti přístupného podniku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Úřad může vyslat na shromáždění svého zástupce, jemuž je svolavatel povinen vytvořit podmínky pro řádné plnění jeho úkolů, zejména mu umožnit sledování průběhu shromáždění a provedení úkonů nezbytných k případnému rozpuštění shromáždění.
 • Zástupce úřadu může v místě shromáždění udílet pokyny sloužící k zajištění účelu shromáždění, k odstranění rozporů při střetu práv více svolavatelů, včetně pokynu k úpravě místa konání shromáždění, nebo při střetu různých práv a k ochraně veřejného pořádku, zdraví a majetku.
 • Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění bylo ve večerních hodinách ukončeno tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
 • Úřad může za zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat (rasový podtext, omezování práv občanů, porušování zákonů, ohrožení zdraví, nepřiměřené omezení dopravy).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení o konání shromáždění lze zaslat:

 • do datové schránky města Nový Jičín (identifikátor datové schránky: ywmb4nc),
 • prostřednictvím e-podatelny s uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby (e-podatelna@novyjicin.cz).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Ústavní zákon č. 3/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní v platném znění
 • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu v platném znění

Výše uvedené zákony lze vyhledat na www.mvcr.cz.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Proti usnesení o odložení oznámení o konání shromáždění se může svolavatel odvolat do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím MěÚ Nový Jičín ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava.
 • Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat žalobu do 15 dnů od jeho doručení, a to ke Krajskému soudu v Ostravě. Soud rozhodne do 3 pracovních dnů od podání žaloby, a pokud nejsou splněny podmínky řízení, pak od odstranění vad podání, k jejichž odstranění je soud povinen vyzvat bez zbytečného odkladu. Soud v řízení doručuje účastníkům a osobám zúčastněným na řízení vyvěšením na úřední desce soudu. Soud zároveň s vyvěšením zašle písemnost na vědomí způsobem, kterým by ji jinak podle soudního řádu správního doručoval, a podle okolností může použít i další způsoby vyrozumění účastníků a osob zúčastněných na řízení tak, aby byla co nejvíce šetřena jejich práva. Svolavatel je po zrušení rozhodnutí úřadu soudem oprávněn shromáždění uspořádat v souladu s oznámením. Pokud soud zruší rozhodnutí úřadu po dni oznámeného shromáždění, lze je konat později tak, aby bylo uskutečněno do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu; v takovém případě svolavatel vyrozumí úřad o dni konání shromáždění nejpozději 1 pracovní den před jeho konáním.
 • Proti rozpuštění shromáždění, které je zásahem na místě, může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 15 000,- Kč a právnické osobě pokutu až do výše 30 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Webové stránky MV ČR – oznámení o konání shromáždění
(www.mvcr.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor kancelář vedení města MěÚ Nový Jičín

26. Kontaktní osoba

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor kancelář vedení města

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.06.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.06.2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

1. Zábor veřejného prostranství , zvláštní užívání veřejného prostranství:
Integrální součástí výkonu práva shromažďovacího mohou být tzv. akcesorické činnosti, tj. postavení ozvučovací aparatury, postavení stolků s peticemi, propagačními materiály apod. , malého pódia. Doprovodné akce (kulturní program a s tím související aktivity se nepovažují za akcesorické činnosti.V případě konání oznámených shromáždění, a to i v případě tzv. akcesorických činností na shromáždění nelze po svolavateli/pořadateli žádat povolení příslušného silničního správního úřadu z důvodu, že by se jednalo o zvláštní užívání pozemní komunikace (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), ani nelze žádat poplatek za užívání veřejného prostranství (§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).
Zábor veřejného prostranství (zvláštní užívání veřejného prostranství) v souvislosti s jinou než akcesorickou činností viz výše, je zpoplatněn a je třeba jej ohlásit správci místního poplatku (MěÚ Nový Jičín, odbor obecní živnostenský úřad), 2. Shromáždění pořádané na Masarykově náměstí v Novém Jičíně

a) Na Masarykově náměstí je provoz stanoven režimem DZ IP27a – pěší zóna (DZ se označuje oblast, kde platí ustanovení i provozu v pěší zóně). Údaje o tom, pro koho je vjezd do pěší zóny povolen a případně v jaké době, se uvádějí ve spodní části značky.
Na Masarykovo náměstí nesmí vjíždět vozidla nad 6,5 t a není povoleno stání a parkování vozidel. Dle § 77 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán (odbor dopravy MěÚ Nový Jičín) nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
Výjimky se vydávají v odůvodněných případech, jen na nezbytně nutnou dobu.
V žádosti musí být uvedeno, o jaký druh vozidla se jedná, SPZ, vlastník nebo provozovatel a doba, na kterou se výjimka uděluje.

b) Pokud pořadatel doprovodné zábavné akce na Masarykově náměstí hodlá využít připojení na el. energii, resp. vzhledem k předpokládanému počtu účastníků akce bude chtít zajistit další odpadní nádoby nebo kontejnery, je třeba obrátit se na ředitele technických služeb města Nového Jičína, kontakt:
http://www.tsnj.cz/
reditel@tsnj.cz
735 704 067
556 764 833