Kontakt

dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů a dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVyjádření k záměru z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů a dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
V jakém případě ve věci jednatŽadatelem je ten, v jehož zájmu má být záměr realizován. 
Charakteristika úkonuZemědělský půdní fond (dále jen ZPF) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Jedná se o předběžné posouzení, zda jsou záměrem dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF a zda-li bude třeba žádat o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Výsledek úkonuVyjádření jako předběžná informace. 
Kdy věc řešitPodáním žádosti o vyjádření k záměru. 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickySituaci záměru zakreslenou v katastrální mapě a charakteristiku záměru.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné podklady jako v předchozím bodě
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyadresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuJednorázový úkon
Opravné prostředkyNa řízení ve věci udělení vyjádření se vztahuje § 156 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Časté dotazy1. Vyžaduje záměr odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ? Ano, vyjma případů dle § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.
2. Je odnětí půdy ze ZPF zpoplatněno ? Ano, vyjma ppřípadů dle § 9 odst. 2 a § 11a zákona o ochraně ZPF.
Sankcenejsou
PůsobnostJedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.  
OblastOchrana zemědělského půdního fondu 
Klíčová slovaZemědělská půda, zemědělský půdní fond, odnětí půdy, odnímaná plocha, druh pozemku, atd.. 
Počátek platnosti popisu úkonu30.05.2023
Konec platnosti popisu úkonupo dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede ve vnitřním informačním systému městského úřadu 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.