Kontakt

dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 b. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

Položka osnovyPopis položky
Název úkonuUdělení vyjádření k návrhům trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 b. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
V jakém případě ve věci jednatŽadatelem je ten, v jehož zájmu je záměr. 
Charakteristika úkonuK návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, je-li dotčen zemědělský půdní fond, se vyjádřuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu, přičemž ve svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

Vyjádření není třeba v případech uvedených v § 7 odst. 5 zákona o ochraně ZPF (soulad s územním plánem, zásadami územního rozvoje, úpravy stávajících tras vedení, apod..
Výsledek úkonuJe vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhům trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 b. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
Kdy věc řešitPodáním žádosti o vyjádření k návrhům trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 b. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky•Vyplněnou žádost
•Přílohy k žádosti

Žádost o vyjádření podle § 7 odst. 4 musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat:
a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu podle katastrálních území,
b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, a
e) stručné údaje o technickém řešení stavby.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné podklady jako v předchozím bodě
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyadresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuJednorázový úkon
Opravné prostředkyNa řízení ve věci udělení vyjádření se vztahuje § 156 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Časté dotazyJaké jsou podklady k žádosti ? Odpověď: Viz „Co je nutné doložit při iniciaci úkonu“
Sankcenejsou
PůsobnostJedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti. 
OblastOchrana zemědělského půdního fondu 
Klíčová slovaZemědělská půda, zemědělský půdní fond, odnětí půdy, odnímaná plocha, druh pozemku, atd.. 
Počátek platnosti popisu úkonu30.05.2023
Konec platnosti popisu úkonupo dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede ve vnitřním informačním systému městského úřadu 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.