Kontakt

k zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry

Položka osnovyPopis položky
Název úkonuSouhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry.
V jakém případě ve věci jednatSouhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.
Charakteristika úkonuSouhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba:
– ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
– ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
– ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích,
– ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
– ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
– k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu10b),
– k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda,
– k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur,
– ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.
Výsledek úkonuSouhlas se stavbou, zařízením, činností, které jsou taxativně vymezeny ve vodním zákoně.
Kdy věc řešitUvede se okamžik zahájení vykonávání úkonu, a pokud je úkon iniciován v souvislosti s uplatněním práva nebo splněním povinnosti, rovněž lhůta pro uplatnění práva nebo splnění povinnosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost na formuláři podle přílohy č. 11 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vč. dokladů uvedených v příloze tohoto formuláře (mezi povinné doklady mj. patří dokumentace stavby, kopie katastrální mapy a stanovisko správce toku, stanovisko správce povodí).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka MěÚ Nový Jičín – ID DS: ywmb4nc; e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, s pracovníky oddělení vodního hospodářství v úřední dny a hodiny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyVydání souhlasu dle § 17 vodního zákona není zpoplatněno.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné jako v případě elektronického podání žádosti.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem.
Opravné prostředky

Proti souhlasu vydaného závazným stanoviskem se nelze samostatně odvolat. Nesouhlas se závazným stanoviskem lze uplatnit u příslušného stavebního úřadu, který vydává rozhodnutí ve věci.

Proti souhlasu, který je vydán rozhodnutím vodoprávního úřadu, mají účastníci řízení právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Časté dotazyKdy je nutné žádat o souhlas vodoprávního úřadu?
Co se dokládá k žádosti o udělení souhlasu vodoprávního úřadu?
SankcePrávnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za přestupek pokuta podle § 125a až 125k vodního zákona. Fyzickým osobám se ukládá za přestupek pokuta podle § 116 až 125 vodního zákona.
PůsobnostMěstský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Oblastvodoprávní úřad
Klíčová slovasouhlas, stavba, udělení souhlasu se stavbou nebo činností
Počátek platnosti popisu úkonu03.05.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuCentrální registr vodoprávní evidence (CRVE)

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.