Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuNakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (např. odběr povrchové nebo podzemní vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních)
V jakém případě ve věci jednat

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami povolení vodoprávního úřadu.

Jedná-li se o nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat povolení k nakládání s vodami jen současně se stavebním nebo společným povolením k takovému vodnímu dílu, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené nebo které bude ve společném územním a stavebním řízení povolovat jiný orgán, než je vodoprávní úřad. Typicky se jedná o domovní čistírny odpadních vod s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, domovní studny nebo vodní nádrže.

V případě, že vodoprávní úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného vodního díla podle § 15a odst. 1 vodního zákona, má se za povolené i nakládání s vodami.

Povolení k nakládání s vodami je třeba:
– jde-li o povrchové vody a nejde přitom o obecné nakládání s nimi:
k jejich odběru,
k jejich vzdouvání, případně akumulaci,
k využívání jejich energetického potenciálu,
k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, případně jiných živočichů, za účelem podnikání,
k jinému nakládání s nimi,

– jde-li o podzemní vody:
k jejich odběru,
k jejich akumulaci,
k jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny,
k umělému obohacování podzemních zdrojů povrchovou vodou,
k jinému nakládání s nimi,

– k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

– k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání teplené energie.

Obecným nakládání s povrchovými vodami se rozumí odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu zapotřebí zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo, naháňky a jiné úpravy koryta vodního toku).

Charakteristika úkonuJedná-li se o nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat povolení k nakládání s vodami jen současně se stavebním nebo společným povolením k takovému vodnímu dílu, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené nebo které bude ve společném územním a stavebním řízení povolovat jiný orgán, než je vodoprávní úřad. Typicky se jedná o domovní čistírny odpadních vod s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, domovní studny nebo vodní nádrže.
Výsledek úkonupovolení k nakládání s vodami
Kdy věc řešitUvede se okamžik zahájení vykonávání úkonu, a pokud je úkon iniciován v souvislosti s uplatněním práva nebo splněním povinnosti, rovněž lhůta pro uplatnění práva nebo splnění povinnosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyFormuláře  jsou uvedeny v přílohách vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřad, ve znění pozdějších předpisů:
Příloha č. 1 – žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu,
Příloha č. 2 – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu,
Příloha č. 3 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu,
Příloha č. 4 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu,
Příloha č. 5 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu,
Příloha č. 6 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu,V případě, že je realizována nová domovní čistírna odpadních vod nebo studna vyžadující nakládání s vodami a stavebník toto vodní dílo hodlá povolit ve stavebním řízení, je možné využít formuláře podle vyhlášky č. 183/2018 Sb, ve znění pozdějších předpisů:
Příloha č. 16 – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému pro takovému odběru,
Příloha č. 17 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,
Příloha č. 17 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,

 

V případě, že je realizováno nové vodní dílo vyžadující nakládání s vodami, podává se příslušný formulář žádosti o nakládání s vodami společně s žádostí o společné povolení stavby vodního díla podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka MěÚ Nový Jičín – ID DS: ywmb4nc; e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, s pracovníky oddělení vodního hospodářství v úřední dny a hodiny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyVydání povolení k nakládání s vodami není zpoplatněno.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné jako v případě elektronického podání žádosti.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, rozhodnutí o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení a usnesení o zastavení řízení se lze odvolat. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u Městského úřadu Nový Jičín, odbor životního prostřední.
Časté dotazyKdy je nutné žádat o povolení k nakládání s vodami?
Jaký je poplatek za odběr podzemních vod?
Jaký je poplatek za vypouštění odpadních vod?
Proč potřebuji nakládání s vodami?
roč potřebuji povolení vypouštění odpadních vod (i z čistírny odpadních vod) do vod povrchových nebo podzemních?
Co je potřeba doložit k žádosti o povolení k nakládání s vodami?
Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami, že podle § 118 odst. 1 písm. a) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona v rozporu s povolením k nakládání s vodami. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami, že podle § 125c odst. 1 písm. a) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona v rozporu s povolením k nakládání s vodami. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

PůsobnostMěstský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Oblastvodoprávní úřad
Klíčová slovavypouštění, odběr, nakládání, povolení, poplatek, odpadní vody, podzemní vody, povrchové vody
Počátek platnosti popisu úkonu03.05.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuCentrální registr vodoprávní evidence (CRVE)

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.