Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPosouzení záměru ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb. o lesích a o doplnění některých zákonů.
V jakém případě ve věci jednatVe všech případech kdy dojde k  dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa do  1 ha na území ORP Nový Jičín a kdy dojde k dotčení pozemků ve vzdálenosti kratší jak 50 m od lesa.
Charakteristika úkonuPodání nebo žádost u MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, státní správy lesů, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín: žádost o vydání rozhodnutí o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),
žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4),
žádost o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),
žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
žádost o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),
oznámení ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
žádost o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),
žádost o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 2),
žádost o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 5),
žádost o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),
žádost o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
žádost o pověření nebo zrušení pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6),
žádost o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
žádost o povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),
žádost o povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),
žádost o ustanovení lesní stráže a zrušení ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu,
Výsledek úkonuVydání rozhodnutí  podle § 48 odst. 1)  a ostatní výsledky úkonů podle § 48  odst. 2) a odst. 3) z. č. 2289/1995 Sb. o lesích a doplnění některých zákonů a  po provedeném správním řízení podle zač. 500/2004 Sb. správní řád.
Kdy věc řešit Věc řešíme při shromáždění veškerých podkladů potřebných k žádosti nebo podání či náležitostí žádosti daných právním předpisem.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyNáležitosti podání jsou stanovené § 37 správního řádu, náležitostí žádosti  pak v § 45 správního řádu, náležitosti žádosti o odnětí jsou stanoveny § 1 vyl. č. 77/1996 Sb. Dále je potřeba doložit potřebné podklady k posouzení věci.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Potřebné podklady jsou totožné.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyPodání, žádosti a přílohy lze podat v elektronické podobě  e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@novyjicin.cz, nebo do datové schránky: ywmb4nc.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodání, žádost a přílohy doručit na adresu: Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Není předmětem úkonu.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí se lze odvolat u příslušného odvolacího orgánu.
Časté dotazyKdy se jedná o pozemek nevhodného tvaru. Kdy lze kácet bez převzaté osnovy. Kdo je odborný lesní hospodář.
SankceNejsou
PůsobnostMěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů vykonává působnost v k. ú.  Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Blahutovice, Bludovice, Dub u Nového Jičína, Heřmanice, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Hrabětice n. O, Hukovice, Hůrka, Janovice u NJ, Jeseník n. O, Jičina, Kletné, Kojetín, Kunín, Libhošť, Loučka u NJ, Mořkov, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Nový Jičín – Horní Předměstí, Nový Jičín – Město, Palačov, Petřkovice u St. Jičína, Polouvsí, Rybí, Sedlnice, Starojická Lhota, Starý Jičín, Straník, Suchdol n. O, Šenov, Vlčnov u St. Jičína, Žilina u NJ, Životice u NJ.
OblastStátní správa lesů
Klíčová slovaLes, lesnictví, pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesní pozemky, životní prostředí.
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonů je vedený v interní spisové službě.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.