Kontakt

Zamýšlená stavba, prodejní stánek, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, kácení a ošetření dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti v MPR nebo ochranném pásmu MPR

Položka osnovyPopis položky
Název úkonuObnova kulturní památky. Zamýšlená stavba, prodejní stánek, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, kácení a ošetření dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti v MPR nebo ochranném pásmu MPR.
V jakém případě ve věci jednatDle ustanovení § 14 zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, musí vlastník kulturní památky postupovat takto: § 14 odst. 1 vlastník kulturní památky (dále jen vlastník KP) Zamýšlí-li vlastník KP provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky (za jinou úpravu kulturní památky se považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba) nebo jejího prostředí (dále jen obnova), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko příslušného krajského úřadu. § 14 odst. 2 vlastník nemovitosti – Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17).
Charakteristika úkonuOrgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné vyjádření předloží odborná organizace státní památkové péče příslušnému orgánu státní památkové péče nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 30 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo v prodloužené lhůtě příslušný orgán státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto vyjádření. Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu.
Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen „restaurování“), mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.
Výsledek úkonuZávazné stanovisko pro řízení správního orgánu (§ 149 správního řádu), případně závazné stanovisko vydané rozhodnutím (§ 67 správního řádu)
Kdy věc řešitPřed realizací záměru obnovy kulturní památky, případně u nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně , nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyFormulář „Žádost o vydání závazného stanoviska“, který je k dispozici na Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1. V žádosti o vydání závazného stanoviska vlastník KP, vlastník nemovitosti zejména uvádí: – zda jde o žádost k záměru, nebo k projektové dokumentaci a na konkrétní akci; jméno a adresu žadatele (u organizací, společností, apod. statutární zástupce zplnomocněný jednat přžed psrávním orgánem; jméno a adresa vlastníka KP, nemovitosti (vlastníků); číslo parcely, katastrální území; umístění kulturní památky, nemovitosti (obce, ulice, č.p.); název kulturní památky a její rejstříkové číslo Ústředního seznamu KP ČR; popis současného stavu KP, nemovitosti s uvedením závad; předpokládaný rozsah a přínos obnovy; zpracovatel projektové dokumentace; stavebník (investor); předpokládané celkové náklady a termín dokončení prací; podpis vlastníka KP, vlastníka nemovitosti (vlastníků), případně razítko organizace, společnost, apod. Dále je potřeba přiložit dokumentaci, pokud je zpracována;  doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, nebo k nemovitosti pokud správní orgán nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, případně plnou moc k zastupování v řízení o vydání závazného stanoviska.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka MěÚ Nový Jičín – ID DS: ywmb4nc; e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1 (vstup z ulice Úzké od Hotelu Praha), s pracovníky odboru v úřední dny a hodiny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNehradí se žádné poplatky spojené s vydáním závazného stanoviska.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNehradí se žádné poplatky spojené s vydáním závazného stanoviska.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonunení předmětem
Opravné prostředkyZávazné stanovisko není správním rozhodnutím podle § 67 správního řádu a z tohoto důvodu nelze proti němu podat samostatně odvolání.  Proti závaznému stanovisku se lze odvolat v rámci správního řízení např. stavebního úřadu. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení, nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků.  Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 správního řádu neběží.
Pokud je závazné stanovisko vydáno rozhodnutím (§ 67 správního řádu), lze podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání. Proti rozhodnutí orgánu SPP má vlastník KP, vlastník nemovitosti (příp. další účastník řízení), právo podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu.
Časté dotazyJaké jsou možnosti poskytnutí finančních příspěvků na obnovu kulturních památek; jaké na nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v městské památkové rezervaci (MPR), ochranném pásmu městské památkové rezervace (OP MPR) a v památkové zóně (MPZ)? Vlastníku KP: 1. Obec nebo kraj může ze svých rozpočtů poskytnout finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka KP, a to rozhodnutím po provedeném správním řízení.
2. Obdobně může o poskytnutí příspěvku na obnovu KP, a to ze státního rozpočtu, rozhodnout Ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování KP mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má Ministerstvo kultury k dispozici několik specializovaných programů: Dotační programy Ministerstva kultury a jejich vyhodnocení; Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností; Program podpory pro památky světového dědictví (dříve UNESCO); Program Kulturní aktivity v památkové péči; Havarijní program; Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; Program záchrany architektonického dědictví; Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny; Program restaurování movitých kulturních památek, Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek.

 

Jaké jiné výhody má vlastník KP? Stát poskytuje vlastníkům kulturních památek – vedle přímé finanční pomoci v podobě příspěvků ze státního rozpočtu – také finanční pomoc nepřímou v podobě různých daňových úlev a zvýhodnění. Osvobození od daně ze staveb; osvobození od daně z pozemků; zvláštní režimy odpisování.

SankceOpatření proti porušení povinností řeší ustanovení  § 35 – 41 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.  Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: a) nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za KP nebo o tom, že ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do rozhodnutí ministerstva kultury; b) nesplní oznamovací povinnost každého ohrožení nebo poškození KP orgánu SPP; c) nepečuje o zachování KP, neudržuje ji v dobrém stavu, neužívá ji odpovídajícím způsobem vzhledem k jejímu významu, památkové hodnotě, technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí; d) porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité KP, nemovité národní KP, památkové rezervace nebo památkové zóny; e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku;  f)přemístí  bez předchozího souhlasu krajského úřadu nemovitou kulturní památku  g) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle §14a odst. 12 prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle §14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není oprávněnou osobou k restaurování podle §14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3;  h)  provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko; i) provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy apod.  Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu při porušení povinností až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické podnikající a dále může uložit fyzické osobě pokutu, která se dopustí přestupku až do výše 2 000 000 Kč .
PůsobnostMěstský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na území obce s rozšířenou působností Nový Jičín.
Oblaststátní památková péče
Klíčová slovazávazné stanovisko, rozhodnutí,  kulturní památka, městská památková rezervace, ochranné pásmo městské památkové rezervace, restaurování, odborná organizace národní památkový ústav.
Počátek platnosti popisu úkonu15.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémunejsou evidovány

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor územního plánování a stavebního řádu.