Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZrušení údaje o místu trvalého pobytu
V jakém případě ve věci jednatZaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. 
Charakteristika úkonuPodat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je oprávněn vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba, což je osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat objekt, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.  Zrušit údaj o místu trvalého pobytu lze provést také z moci úřední. Občan  nemůže podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu k vlastní osobě, může provést pouze „změnu“ adresy trvalého pobytu. Na návrh oprávněné osoby pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu musí být splněny dvě podmínky, a to obě současně. První podmínkou je zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana. Druhá podmínka neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (nezdržuje se v objektu). Z moci úřední rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností;    
• byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
Výsledek úkonuMístem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Zrušením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 

Kdy věc řešitPokud občanovi skončila nájemní smlouva, podnájemní smlouva, nebo vlastník prodal byt a odstěhoval se,  byl soudně vystěhován, ale nový trvalý pobyt si jinde nevyřídil.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPři zrušení místa trvalého pobytu je oprávněná osoba povinna:
• podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.
• prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
• prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
• doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné podklady jako v předchozím bodě.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka MěÚ Nový Jičín – ID DS: ywmb4nc; e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz.Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. 
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, odboru správních agend, Divadelní 1, 1. poschodí, v úřední dny a hodiny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyZa podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč. Správní poplatek je splatný při podání žádosti.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyZa podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč. Správní poplatek je splatný při podání žádosti.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu///
Opravné prostředkyProti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.
Časté dotazy///
Sankce///
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastEvidence obyvatel.
Klíčová slovaOhlašovna, trvalý pobyt, číslo popisné, zánik užívacího práva
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuOhlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správních agend.