Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOhlášení změny místa trvalého pobytu
V jakém případě ve věci jednatPři změně trvalého pobytu.
Charakteristika úkonuObčan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci . V případech stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.  Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.
 
Výsledek úkonuProvedení změny trvalého pobytu.
Kdy věc řešitPokud jste se rozhodli přestěhovat a v novém bydlišti si zřídit trvalý pobyt.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickySlužbu nelze vyřídit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyK provedení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na ohlašovně) a předložit platný občanský průkaz. Nemá-li platný občanský průkaz, musí se prokázat obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz). Za nezl. občana do 15 let provádí změnu trvalého pobytu zákonný zástupce, který předloží RL nezletilého. Používá-li nezletilý občanský průkaz, musí jej zákonný zástupce předložit. Pokud občan ukončil pobyt v cizině, předkládá cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství. Dále je povinen předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí) nebo předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí nebo jiná nabývací listina, např. kupní smlouva opatřena registračním razítkem katastrálního úřadu) anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (byt či obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickySlužbu nelze vyřídit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatV místě nového trvalého pobytu na obecním (městském) úřadu. Občan, jehož novým trvalým pobytem bude město Nový Jičín a jeho místní části se dostaví na Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, do 1. poschodí, kde použije vyvolávací systém.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky///
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50 Kč za osobu uvedenou na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let. Změna trvalého pobytu bude provedena až po uhrazení správního poplatku.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu///
Opravné prostředkyV případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví žádosti a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel a nedostatky nebudou ani po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí o nezaevidování trvalého pobytu lze podat odvolání.
Časté dotazy///
Sankce///
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastEvidence obyvatel.
Klíčová slovaOhlašovna, trvalý pobyt, číslo popisné.
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuOhlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správních agend.