Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuÚmrtí rodičů (rodiče) nezletilého dítěte.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že dojde k úmrtí rodičů (rodiče) nezletilého dítěte.
Charakteristika úkonuOcitne-li se nezletilé dítě v důsledku úmrtí rodičů bez péče přiměřené jeho věku, je obecní úřad povinen poskytnout dítěti neodkladnou pomoc a o přijatém opatření neprodleně uvědomit obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě takové situace podá pracovník sociálně právní ochrany dětí k soudu návrh na vydání předběžného opatření. Soud je o takovémto návrhu povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin. Na základě vydaného předběžného opatření se dítě umístí do péče příbuzných, pěstounů nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Následně se řeší právní postavení dítěte, zejména to, komu bude dítě svěřeno do péče trvale a kdo bude vykonávat funkci zákonného zástupce – poručníka.
Výsledek úkonuSvěření dítěte do péče jiné osoby (nebo do příslušného zařízení), rozhodnutí soudu o výkonu poručenské péče.
Bezpečné prostředí pro dítě, zajištěné základní životní potřeby dítěte.
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba v případě neodkladnosti kontaktovat Policii ČR, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební pohotovostní telefon.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV případě osobního jednání občanský průkaz.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyxxx
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.

Mimo úřední hodiny je možné kontaktovat v případě neodkladnosti Policii ČR (osobně nebo na lince 158).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyPoučení o opravných prostředcích obsahuje každé soudní rozhodnutí.
Časté dotazyKdo má nárok na sirotčí důchod?
Nárok na sirotčí důchod vzniká dítěti, kterému zemřel jeden nebo oba rodiče (nebo osvojitel, nebo osoba, která dítě převzala do péče). Informace o tom, jaké jsou přesné podmínky nároku na sirotčí důchod, jaká je jeho výše a jak se o sirotčí důchod žádá, lze získat na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení.Další relevantní informace k sirotčím důchodům: https://www.cssz.cz/
Sankcexxx
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, úmrtí rodiče.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.