Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPrávní postavení dítěte po rozpadu soužití rodičů.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že rodiče nebo partneři plánují ukončení společného soužití.
Charakteristika úkonuZde je podstatná skutečnost, zda se jedná o soužití manželské nebo se nezletilí narodili z nesezdaného soužití.

 

V prvním případě zákon vyžaduje soudní úpravu péče a výživy k nezletilým dětem. Soudní úprava je tedy podmínkou pro to, aby mohlo dojít k rozvodu manželství rodičů.

Pokud se nezletilí narodili z nesezdaného soužití rodičů, soudní úprava péče a výživy není nutná. V tomto případě postačí uzavření písemné dohody mezi rodiči. Pakliže dohoda mezi rodiči není možná, může se kterýkoliv z rodičů obrátit v uvedené záležitosti návrhem na soud.

Výsledek úkonuUpravené poměry k nezletilým dětem (soudně nebo mimosoudně).
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, rodný list dítěte, oddací list.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyxxx
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyProti rozsudku soudu je možné se v zákonné lhůtě odvolat ke krajskému soudu prostřednictvím okresního soudu.
Časté dotazyO čem soud při úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem rozhoduje a jaké jsou možnosti péče o děti po rozchodu rodičů?
Soud při úpravě péče a výživy k nezletilým dětem rozhoduje zejména o tom, komu budou nezletilí svěřeni do výchovy a jak bude každý z rodičů přispívat na jejich výživu. Soud tedy rozhoduje o tom, zda budou děti svěřeny do společné nebo střídavé péče obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a mají-li rodiče o takovou výchovu zájem, nebo do výlučné péče jednoho z rodičů.Kdy se můžeme rozvést dohodou?
Rozvod dohodou určitě možný je, jedná se o tzv. nesporný rozvod. Zákonnou podmínkou je, že manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu déle, než šest měsíců nežijí manželským životem a nevedou společnou domácnost. Podmínkou není oddělené bydliště, manželé mohou bydlet ve společném bytě, ale neměli by vést společný život. Aby soud rozvedl manželství nespornou cestou, je nutné se dohodnout jak na úpravě péče a výživy dětí, tak i na majetkovém vypořádání.Když jsme se dohodli na střídavé péči, musíme do návrhu napsat i výživné?
Při střídavé péči nemusí být výživné nutně stanoveno, protože oba rodiče se stejným dílem podílejí na osobní péči o dítě. Přesto se soudy spíše přiklánějí k vyměřování výživného oběma rodičům navzájem, i když se to může zdát zbytečné. Často platí jeden rodič vyšší výživné než druhý, pokud je výrazný rozdíl v příjmech mezi rodiči. Do návrhu můžete uvést, že rodiče si výživné navzájem platit nebudou, záleží pak na soudu, k jakému řešení se přikloní.

 

Jak probíhá samotné řízení před soudem?

A) U soudu je podán návrh ve věcech péče soudu o nezletilé.

B) Soud zpravidla ve lhůtě do tří týdnů od podání návrhu svolá neformální jiný soudní rok, leda je již v návrhu avizovaná dohoda účastníku o předmětu sporu – potom je ve stejné lhůtě nařízeno jednání a dohoda je při něm schválená, pokud je v zájmu nezletilého.
C) V mezidobí od podání návrhu do jiného soudního roku proběhne společné schůzka rodičů s pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí (déle jen OSPOD). Za určitých okolností je možné udělat schůzku rodičů s OSPOD odděleně. Zejména půjde o případy domácího násilí, apod. Dále probíhá na OSPOD zpravidla pohovor s nezletilým dítětem, a to bez přítomnosti dalších osob.

D) Proběhne jiný soudní rok a rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení. Soud tuto dohodu, pokud je v zájmu nezletilého, schválí u jednání, které bezprostředně navazuje na jiný soudní rok. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim doporučí (nařídí), aby vyhledali odbornou pomoc, a jednání zpravidla nařídí za tři týdny.

E) Mezi jiným soudním rokem a nařízeným jednáním rodiče na doporučení soudu vyhledají odbornou pomoc. Ta obvykle bude představovat jedno oddělené setkání rodiče a odborníka a jedno společné setkání obou rodičů s odborníkem. Pokud se ukáže nutnost pokračovat v odborné pomoci, soud na společný návrh rodičů jednání odročí až na dobu tří měsíců.

F) Pokud u prvního jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim uloží na dobu nejvýše tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie. Zároveň za dobu nejvýše tří měsíců nařídí další jednání.

G) Pokud u druhého jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud autoritativně rozhodne, popř. nařídí další jednání za účelem provedení úkonů nutných k rozhodnutí ve věci samé.
Z jakých principů vychází soud při úpravě péče a výživy k nezletilým dětem?
Obecně se dá říci, že rozhodování soudu vychází z následujících principů:
– Dohoda rodičů a jejich faktické převzetí společné rodičovské odpovědnosti je   nezbytným předpokladem budoucího blaha dítěte.

– Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich.

– Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, kterou od obou rodičů   potřebuje, je projevem jejich rodičovské odpovědnosti.

– Orientace na perspektivu dítěte.

– Orientace na novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv na rodinnou situaci   před rozvodem/ rozchodem.

– Deeskalace rodičovského konfliktu.

Další relevantní informace: https://justice.cz/web/okresni-soud-v-novem-jicine/zakladni-informace?clanek=rizeni-ve-vecech-pece-o-nezletileho

SankceV případě, že rodiče nebudou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při závažných sporech o úpravě péče dítěte nebo úpravě styku s dítětem, může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc. Uvedené může učinit i soud v rámci probíhajícího soudního řízení. V případě, že si rodiče nesplní tuto povinnost stanovenou správním orgánem, je uvedené jednání považováno za přestupek, za který může být uložena sankce (pokuta) až do výše 50 000,- Kč.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, úprava péče, výživy, styku.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.