Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPomoc týranému, zneužívanému a zanedbávanému dítěti.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že je dítě ohroženo týráním, zneužíváním nebo zanedbáváním.
Charakteristika úkonuZahrnuje v sobě všechny formy tělesného týrání, zneužívání a zanedbávání, duševního a citového týrání, zneužívání a zanedbávání a sexuálního zneužívání jak v aktivní, tak i pasivní formě. Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte je považováno jakékoliv nenáhodné, vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt.

 

Každý, kdo se o takovéto situaci doví, je povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti a na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Rovněž samo dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. Tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

Oznámení je možné provést i anonymně.

Další relevantní informace:

Bílý kruh bezpečí: https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/domaci-nasili/

Linka bezpečí: http://www.linkabezpeci.cz/

Výsledek úkonuBezpečné prostředí pro dítě, zajištěné základní životní potřeby dítěte.
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba kontaktovat Policii ČR, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební pohotovostní telefon.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyCo nejpodrobnější popis událostí vztahujících se k týrání, zneužívání nebo zanedbávání. Přijímáme i anonymní sdělení.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, přijímáme ovšem i anonymní sdělení (telefonické i písemné).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Datová schránka: ywmb4nc
Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.

Mimo úřední hodiny je možné kontaktovat v případě neodkladnosti Policii ČR (osobně nebo na lince 158).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyV případě odebrání dítěte z rodiny může účastník řízení podat odvolání proti rozhodnutí příslušného soudu. O možnosti podat odvolání je účastník řízení soudem poučen v písemném vyhotovení rozhodnutí.
Časté dotazyLze učinit anonymní podání?
Ano, v případě žádosti oznamovatele je ze zákona zachována jeho anonymita.
SankceV případě zaviněného ohrožení zájmů a práv nezletilých dětí rodiči nebo osobami odpovědnými za výchovu dětí mohou být rodiče nebo tyto osoby trestně stíháni.

 

V rámci přestupkového řízení pokuta až do výše 50 000,- Kč za:
-použití nepřiměřeného výchovného prostředku nebo omezení vůči dítěti,
Pokuta až do výše 20 000,- Kč za:
-nespolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, týrání, zneužívání zanedbávání.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.