Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOchrana dítěte se závažnými a opakovanými poruchami chování.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že se u dítěte vyskytují závažné poruchy chování.
Charakteristika úkonuVeškeré situace, které souvisí s problémovým jednáním dítěte a které jsou opakované či dlouhodobé (např. útěky z domova, záškoláctví, zneužívání návykových látek, trestná činnost).
Oznámení je možné provést i anonymně.
Výsledek úkonuUmístění dítěte do specializovaného zařízení (na návrh OSPOD nebo rodiče) nebo nařízení dohledu nad výchovou dítěte (dle intenzity ohrožení dítěte).
Redukce problémového chování dítěte.
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba v případě neodkladnosti kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policii Nový Jičín, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební pohotovostní telefon.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyCo nejpodrobnější popis události, ve které spatřuje osoba ohrožení dítěte. Přijímáme i anonymní sdělení.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, přijímáme ovšem i anonymní sdělení (telefonické i písemné).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Datová schránka: ywmb4nc
Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.

Mimo úřední hodiny je možné kontaktovat v případě neodkladnosti Policii ČR (osobně nebo na lince 158) nebo Městskou policii Nový Jičín (osobně nebo na lince 156).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyV případě odebrání dítěte z rodiny může účastník řízení podat odvolání proti rozhodnutí příslušného soudu. Odvolání proti správnímu rozhodnutí (spáchání přestupku). Poučení o opravných prostředcích obsahuje každé správní nebo soudní rozhodnutí.
Časté dotazy

Kam se dítě v takové situaci umísťuje?

Vždy záleží na okolnostech případu a závažnosti poruchy chování dítěte. Nejčastěji se děti svěřují do dětského diagnostického ústavu, diagnostického ústavu pro mládež, dětského domova se školou, výchovného ústavu pro mládež (vše na základě rozhodnutí soudu) nebo do střediska výchovné péče (na žádost rodičů nebo na základě rozhodnutí soudu).

Musí být dítě vždy z rodiny odebráno?

Určitě nemusí. V lehčích případech se provádí nad rodinou dohled za účasti odborných služeb. V tomto případě se využívá různých forem ambulantních služeb (např. služby střediska výchovné péče).

SankcePokuta až do výše 50 000,- Kč za:
-maření výkonu ochranné výchovy dítěte, nebo narušení výchovy dítěte svěřeného do výchovy jiné osoby,
-úmyslně ztěžování nebo maření výkonu rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření (výkon dohledu).
Pokuta až do výše 20 000,- Kč za:
-nespolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, poruchy chování.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.