Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuNáhradní rodinná péče – osvojení (dříve adopce) a pěstounská péče
V jakém případě ve věci jednatV případě, že osoba má zájem stát se pěstounem nebo osvojitelem.
Charakteristika úkonuNáhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve vlastní rodině. V současné době jsou pouze zřídka umísťovány do náhradní rodinné péče děti, kterým oba rodiče zemřeli. V naprosté většině se jedná o tzv. sociálně osiřelé děti, které sice mají zpravidla alespoň jednoho z rodičů, ale ti se o ně nechtějí nebo nemohou postarat.
Náhradní rodinná péče je tedy forma péče o děti, která dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném prostředí, jež má celkově pozitivní vliv na bio-psycho-sociální vývoj dětí. Děti mají takto šanci postupně si osvojit žádoucí hodnoty, normy, mají možnost vnímat fungování členů domácnosti v nejrůznějších rolích apod.
Pěstounské péče na přechodnou dobu: dítě je umístěno u pěstouna maximálně po dobu jednoho roku. Tato forma péče je určena dětem, které potřebují pomoc pěstounů jen na několik týdnů či měsíců. Je vhodná například pro děti, u nichž je zřejmé, že se brzy budou moci vrátit do své rodiny, nebo naopak, u nichž je jisté, že se do rodiny nevrátí a budou osvojeny. V takovém případě se pěstouni o dítě starají do doby, než je tzv. „právně volné“ a převezmou si ho noví rodiče – osvojitelé. Pěstoun je speciálně vyškolen k okamžitému přijetí dítěte a zajištění jeho komplexní péče do doby, než tým odborníků pomůže původní rodině zajistit bezpečné prostředí pro návrat dítěte domů, nebo zajistí alternativní trvalé řešení jeho situace (například péči příbuzných, osvojení či dlouhodobou pěstounskou péči).
Dlouhodobá pěstounská péče: nejrozšířenější a tradiční formou pěstounství je péče dlouhodobá. Většina dětí zůstává v pěstounské rodině několik let, případně až do své dospělosti, protože zlepšení podmínek v původní biologické rodině dítěte se i přes snahu sociálních z různých příčin nedaří. Pěstouni mají povinnost udržovat a rozvíjet sounáležitost dítěte s osobami blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.
Osvojení: mezi osvojiteli a dítětem vznikají z hlediska práva stejné příbuzenské vztahy jako mezi rodiči a dětmi, příbuzenské vztahy dítěte s původní rodinou rozhodnutím soudu o osvojení zanikají. Osvojitelé jsou zapsáni v rodném listu dítěte na místě jeho rodičů a stávají se zákonnými zástupci dítěte s veškerou rodičovskou odpovědností.Další relevantní informace pro zájemce: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/
Výsledek úkonuŽadatel je rozhodnutím příslušného správního orgánu zařazen do evidence žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu, dlouhodobou pěstounskou péči, osvojení.
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, kteří se zabývají náhradní rodinnou péčí, a to v době úředních hodin, popřípadě po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto úřední hodiny.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV případě osobního jednání žadatel předkládá občanský průkaz.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyxxx
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyxxx
Časté dotazyKde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče?
Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče se podávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatelů (v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich). Sociální pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starost, žadateli vydá příslušný formulář žádosti a sdělí, jaké další doklady bude třeba k žádosti přiložit (např. potvrzení o zdravotním stavu od praktického lékaře, potvrzení o výši příjmů apod.). Následně pracovnice také navštíví rodinu žadatele za účelem sociálního šetření a vyžádá si opis z jeho rejstříku trestů.Jaké jsou „čekací doby“ na dítě?
Délka doby čekání na dítě se odvíjí od konkrétní situace v kraji. Ovlivňuje ji počet dětí, které jsou nahlášené jako vhodné pro svěření do náhradní rodinné péče a počet žadatelů zařazených do evidence. Vliv na délku této doby mají také konkrétní představy žadatelů o přijímaném dítěti, míra jejich tolerance k osobní a rodinné anamnéze dětí a volba formy náhradní rodinné péče.
Sankcexxx
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, náhradní rodinná péče, pěstounské péče, osvojení.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.