Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPřestupkové řízení
V jakém případě ve věci jednatV případě spáchání přestupku je třeba podat oznámení na nejbližší služebně Policie ČR, Městské Policie, nebo příslušnému obecnímu úřadu.
Charakteristika úkonuObecně se  přestupky projednávají na základě  oznámení z úřední  povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona,  oznamované  jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se o tyto přestupky:
– proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání
– proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví
– proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.
Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem. Souhlas lze podat přímo na odboru přestupkových agend nebo písemně na základě výzvy zaslané správním orgánem.
Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner), jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.  Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí (§ 22 zák. č. 89/20125 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Souhlas je nutný vždy u přestupků spáchaných ublížením na cti jinému.
Výsledek úkonuSprávní orgán  může věc odložit, postoupit nebo zahájit z úřední povinnosti.
Kdy věc řešitPřestupek lze řešit kdykoli. Podmínkou řešení této životní situace je protiprávní jednání, které je v rozporu se zákonem a současně nedošlo k zániku odpovědnost za přestupek.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyNavržení a předložení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku (jména svědků, předložení listin apod.). Nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDoklad totožnosti a dále navržení a předložení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku (jména svědků, předložení listin apod.). Nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka:  ywmb4nc     Elektronická podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz. Náležitosti elektronického podání jsou stanoveny v ustanovení § 37 správního řádu.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPísemně, příp. ústně na odboru přestupkových agend, Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 8 (naproti Beskydského divadla).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyOznámení přestupku není zpoplatněno.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyOznámení přestupku není zpoplatněno.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředkyProti vydanému příkazu lze podat odpor do 8 dnů ode dne doručení na Městský úřad Nový Jičín, odbor přestupkových agend, Divadelní 8, Nový Jičín. Podaným odporem se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Proti vydanému rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Nový Jičín, odboru přestupkových agend, Divadelní 8, Nový Jičín.
Časté dotazyDotazy nelze zobecnit, jsou různé a vždy je potřeba vyjasnit detaily konkrétního případu – nejlépe při osobní návštěvě.
SankcePořádková pokuta až do výše 50 000 Kč lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že 1/ se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, 2/ navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, 3/ neuposlechne pokynu úřední osoby, 4/ kdo učiní hrubě urážlivé podání. Pořádková pokuta do výše 5 000 Kč tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá. Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.
Působnoststátní správa vykonávaná v přenesené působnosti
OblastPřestupky
Klíčová slovapřestupek
Počátek platnosti popisu úkonu21.04.2021
Konec platnosti popisu úkonubez omezení
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuStanoví-li tak zákon, pravomocná rozhodnutí o přestupku se zapisují do evidence přestupků.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor přestupkových agend.