Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
V jakém případě ve věci jednatV případě převodu (prodej, darování atd.) anebo přechodu (dědictví, propadnutí věci atd.) vlastnického práva k silničnímu vozidlu.
Charakteristika úkonuU převodu vlastnického práva podává žádost společně stávající vlastník a nový vlastník, případně i nový provozovatel, je-li odlišný od nového vlastníka. V případě přechodu vlastnického práva podává žádost nový vlastník silničního vozidla.
Výsledek úkonuVýsledkem je přepis silničního vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele a vystavení dokladu k silničnímu vozidlu s aktualizovanými údaji.
Kdy věc řešitŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu nebo přechodu vlastnického práva k vozidlu anebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon lze iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyK vyplněné žádosti se dokládá:
a) V případě převodu vlastnického práva (prodej, darování atd.):
– osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz),
– protokol o evidenční kontrole, který není starší více než 1 rok,
– doklad o sjednání pojištění o odpovědnosti z provozu silničního vozidla (tzv. zelená karta = povinné ručení), není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu,
– doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
– v případě zastoupení plná moc s úředně ověřeným nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

b) V případě přechodu vlastnického práva (dědictví, propadnutí věci atd.):
– doklady podle písmene a)
– doklad o nabytí vlastnického práva (rozhodnutí o vypořádání dědictví, rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového řízení, rozhodnutí o nabytí vlastnictví v rámci dražby, rozhodnutí úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových)
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru vozidel, dveře č. 304.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatky a emisní poplatek se hradí hotovostně nebo bezhotovostně:
o motocykl do 50 cm3 – 300,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 240,- Kč
o motocykl nad 50 cm3 – 500,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 400,- Kč
o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně – 500,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 400,- Kč
o přípojné vozidlo nad 750 kg – 700,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 560,- Kč
o motorové vozidlo s nejméně 4 koly – 800,-Kč *, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 640,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny změny prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
*Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně osoby, které obdržely příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky – osobní motorové vozidla.
Žadatel o zápis silničního vozidla kategorie M1 a N1 je povinen zaplatit emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dříve ekologický poplatek). Poplatek se platí při 1. registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice nebo při 1. přeregistraci vozidla.
Emisní poplatek je jednorázový poplatek a jeho výše je závislá na emisních limitech daného vozidla a činí:
3.000,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
5.000,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
10.000,-Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3. Stupně plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v technickém průkazu.
Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce zdravotně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, žadatelé, u nichž k zápisu změny vlastníka nebo provozovatele dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví, zániku společného jmění manželů nebo u převodu mezi osobami blízkými a dále v případě vozidel, pro které je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.“
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyMusí být plná moc úředně ověřená? – ANO.
Musím mít s sebou velký i malý technický průkaz? – ANO.
Může přepsat vozidlo za prodávajícího i kupující jiná osoba? – ANO, S ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU PLNOU MOCÍ OD OBOU ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ.
SankceNení-li podána žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do 10 pracovních ode dne převodu/přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, může být uložena sankce do výše 50.000,-Kč.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastRegistrace vozidla.
Klíčová slovaPřepis vozidla, prodej vozidla, dědictví.
Počátek platnosti popisu úkonu12.02.2024
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.