Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
V jakém případě ve věci jednatV případě koupě nového silničního vozidla nebo dovozu již registrovaného vozidla ze zahraničí.
Charakteristika úkonuSilniční vozidlo musí být zapsáno v registru silničních vozidel.
Výsledek úkonuVýsledkem je zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, vydání registračních značek a vystavení dokladů k silničnímu vozidlu.
Kdy věc řešitV případě koupě nového silničního vozidla nebo dovozu již registrovaného vozidla ze zahraničí.
Pokud má osoba, která ho provozuje, na území ČR:
– trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt, přechodný pobyt, nebo jí byl udělen azyl,
– sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,
– odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon je možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyK žádosti se dokládá:
a) V případě zápisu nového silničního vozidla:
– osvědčení o registraci vozidla část II. (velký technická průkaz vydaný do 28.2.2023, nebo COC list)
– doklad o sjednání pojištění o odpovědnosti z provozu silničního vozidla (tzv. zelená karta = povinné ručení)
– potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty (hlášení FÚ) u nového silničního vozidla pořízeného v jiném členském státě
– doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
– v případě zastoupení plná moc s úředně ověřeným nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele
b) V případě zápisu dovezeného již registrovaného silničního vozidla v zahraničí:
– doklady podle písmene a)
– doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno/protokol o technické prohlídce (STK v ČR) za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon lze iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru vozidel, dveře č. 304.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatky a emisní poplatek se hradí hotovostně nebo bezhotovostně:
o motocykl do 50 cm3 – 300,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 240,- Kč
o motocykl nad 50 cm3 – 500,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 400,- Kč
o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně – 500,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 400,- Kč
o přípojné vozidlo nad 750 kg – 700,-Kč, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 560,- Kč
o motorové vozidlo s nejméně 4 koly – 800,-Kč *, při podání elektronické žádosti přes Portál dopravy je správní poplatek ve výši 640,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny změny prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
*Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně osoby, které obdržely příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky – osobní motorové vozidla.
Žadatel o zápis silničního vozidla kategorie M1 a N1 je povinen zaplatit emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dříve ekologický poplatek). Poplatek se platí při 1. registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice nebo při 1. přeregistraci vozidla.
Emisní poplatek je jednorázový poplatek a jeho výše je závislá na emisních limitech daného vozidla a činí:
3.000,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
5.000,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
10.000,-Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3. Stupně plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v technickém průkazu.
Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce zdravotně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, žadatelé, u nichž k zápisu změny vlastníka nebo provozovatele dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví, zániku společného jmění manželů nebo u převodu mezi osobami blízkými a dále v případě vozidel, pro které je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyMusí být plná moc úředně ověřená? – ANO.
Musím mít s sebou velký technický průkaz, nebo COC list? – ANO.
Může přepsat vozidlo za prodávajícího i kupující jiná osoba? – ANO, S ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU PLNOU MOCÍ OD OBOU ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ.
SankceZa provozování silničního vozidla na pozemních komunikacích, které není zapsáno v registru silničních vozidel, může být uložena sankce do výše 50.000,-Kč.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastRegistrace vozidla.
Klíčová slovaZápis vozidla, registrace vozidla, dovoz vozidla.
Počátek platnosti popisu úkonu12.02.2024
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.