Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z bodového hodnocení řidiče
V jakém případě ve věci jednatŽádá fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené v registru řidičů. Žádá jiná fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
Charakteristika úkonu 
Výsledek úkonuVýpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče.
Kdy věc řešitOsobně na písemnou žádost, výpis je poskytnut na počkání.

Výdej dat z registru řidičů podle ust. § 121 zákona č. 361/2000 Sb. Podání písemné žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo z bodového hodnocení na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Vzor žádosti není stanoven, obsah žádosti dle správního řádu, formulář k dispozici na přepážce.
Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti, vytiskne výpis z evidenční karty řidiče z registru řidičů, vydá výpis z evidenční karty řidiče.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPlatný doklad totožnosti. Buď platný občanský průkaz nebo cestovní pas spolu případně s potvrzením o občanském průkazu, který je občanovi vydán v případě změny údajů o trvalém bydlišti.
V případě podání žádosti jinou osobou písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 314. Osobním podáním pouze žádosti o výpis z bodového hodnocení na kterémkoliv kontaktním místě Czech-point (vyšší poplatek za úkon).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatek činí 30,- Kč za první stranu, 10,- Kč za každou další započatou stranu.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoveno.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyJaký je rozdíl mezi výpisem z evidenční karty řidiče (EKŘ) a výpisem z bodového hodnocení (BH)?
Výpis z EKŘ obsahuje aktuální stav všech řidičských oprávnění (ŘO) a jejich podmínění nebo omezení harmonizovanými kódy, jichž je řidič držitelem, případně historii pozbytí nebo odnětí ŘO, dále obsahuje aktuální číslo platného řidičského průkazu, případně informaci o jeho zadržení, odevzdání či neplatnosti, aktuální celkový stav bodového hodnocení a přehled jednotlivých přestupků a trestných deliktů v oblasti dopravy evidovaných v Informačním systému centrálního registru řidičů (IS CRŘ).
Výpis z BH obsahuje aktuální stav bodového hodnocení a jeho historii, tj. stručný přehled jednotlivých přestupků včetně odečtů bodů.

Proč nemohu získat výpis z EKŘ přes Czech-Point a výpis z BH ano?
Správcem Informačního systému Centrálního registru řidičů je Ministerstvo vnitra ČR, které prostřednictvím orgánů veřejné správy (registrů řidičů) zodpovídá za obsah výpisu z EKŘ. Výpis z EKŘ je podkladem pro ostatní orgány veřejné správy (policie, soudy, správní orgány atd.) a pro dopravněpsychologické vyšetření, zdravotní vyšetření apod. Výpis z BH slouží k orientačnímu přehledu bodového hodnocení.
SankceNejsou stanoveny
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti – kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR.
OblastZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Klíčová slovaŘidič, registr řidičů, řidičské průkazy, výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení, body.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném tisku výpisu z evidenční karty řidiče nebo z bodového hodnocení je veden v Agendovém informačním systému centrálního registru řidičů.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.