Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVydání paměťové karty dílny (servisu)
V jakém případě ve věci jednatPaměťová karta dílny pro digitální tachograf (PKD) se vydává oprávněnému pracovníkovi servisních dílen autorizovaných Českým metrologickým institutem pro práci se zařízeními Digitálního tachografu, kteří jsou evidováni Ministerstvem dopravy ČR.
Charakteristika úkonu 
Výsledek úkonuPaměťová karta dílny se vydává na 1 rok a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).. Doba platnosti karty je uvedena na kartě.
Kdy věc řešitPaměťová karta dílny se vydává na žádost fyzické nebo právnické osoby, která provádí montáže, opravy a seřizování digitálních tachografů a která je držitelem „Certifikátu“ nebo „Osvědčení“ vydaného Českým metrologickým institutem podle zvláštního právního předpisu. Žádost se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) podle sídla firmy nebo podle místa činnosti žadatele (tj. místo, kde oprávněná osoba činnost technika vykonává).
Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti žadatele, žádost o vydání PKD elektronicky zpracuje v IS DT, žádost vytiskne. Žadatel správnost údajů na žádosti ověří podpisem.
Nová paměťová karta dílny je žadateli předána do 15 pracovních dnů. PKD lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na obecním úřadě, na kterém byla žádost podána. Reklamace případných vad vyrobených karet se řeší s příslušným úřadem ORP.

Formulář není k dostupný, zpracovává se elektronicky v IS Digitální tachograf.

Žádost o vydání karty dílny z důvodu uplynutí doby platnosti karty lze podat nejdříve 2 měsíce před koncem doby její platnosti. Držitel je povinen starou kartu při převzetí nové karty příslušnému úřadu odevzdat.

Paměťová karta dílny je určena k provádění montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů.
PKD nese název servisní dílny a jméno fyzické osoby, která bude oprávněna používat tuto kartu při práci s digitálním tachografem, Ke kartě je přidělen PIN (jedná se o personalizovanou kartu).

Držitel karty je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu na jedno pověřené pracoviště, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.
Nelze vydat žadateli současně paměťovou kartu a podniku a paměťovou kartu dílny (kapitola VI. Nařízení 1360/2002).

Kartu lze vyměnit za novou (obnova) na místně příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, nejdříve 2 měsíce a nejpozději 15 pracovních dní před skončením její platnosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyK žádosti se předkládá:
– průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
– úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby (např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listina; atd.) nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.)
– zplnomocnění pověřeného servisu pro držitele karty, předložení kopie platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ o ověřování tachografů vydávaných ČMI (Český metrologický institut). Platné znamená, že datum platnosti těchto dokumentů bude pozdější než datum podání žádosti. V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba, na kterou bude karta dílny vystavena (osoba oprávněná pro ověřování digitálních tachografů tj. osoba žadatele), musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen a vyřizující osoba musí mít k tomuto úkonu plnou moc
– 700,- Kč na úhradu správního poplatku
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti o vydání PKD na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností podle sídla firmy. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 314.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatek činí podle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 700 Kč za vydání paměťové karty dílny (pol. 26 písm. l).
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoveno.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazy 
Sankce 
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastNařízení Rady ES 1360/2002.
Zákon č. 56/2001 Sb.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Klíčová slovaPaměťová karta dílny, výměna paměťové karty dílny, digitální tachograf.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému Digitální tachograf.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.