Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVydání nebo výměna paměťové karty řidiče
V jakém případě ve věci jednatPaměťová karta řidiče je osobní. Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu řidiče. Kartu lze vyměnit za novou na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, nejdříve 2 měsíce a nejpozději 15 prac. dní před skončením její platnosti.
Charakteristika úkonu 
Výsledek úkonuPaměťová karta řidiče se vydává na 5 let. Doba platnosti karty je uvedena na kartě.
Kdy věc řešitŽádost o vydání paměťové karty řidiče podává žadatel pouze osobně, nelze ji podat v zastoupení. Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti žadatele, žádost o vydání PKŘ elektronicky zpracuje v IS DT (elektronicky pořídí fotografii a podpis žadatele), žádost vytiskne. Žadatel správnost údajů na žádosti ověří podpisem.  Nová paměťová karta řidiče je žadateli předána do 15 pracovních dnů. PKŘ lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na Obecním úřadě, na kterém byla žádost podána. Vystavením nové karty se původní karta stává NEPLATNOU.
Vkládat neplatnou kartu do záznamového zařízení je zakázáno. Řidič se vystavuje riziku velmi citelného finančního postihu, jestliže kartu zneužije!!

Žádost o vydání karty řidiče z důvodu uplynutí doby platnosti karty řidiče lze podat nejdříve 2 měsíce před koncem doby její platnosti. Pokud žadatel o vydání karty řidiče současně žádá o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o vydání řidičského průkazu, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností kartu řidiče současně s řidičským průkazem ve lhůtě pro vydání karty řidiče, jsou-li pro to splněny podmínky. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá kartu řidiče v případě poškození, ztráty, odcizení nebo uplynutí doby platnosti karty řidiče nebo vzniku obvyklého bydliště řidiče na území České republiky. Držitel karty řidiče je povinen oznámit do 5 pracovních dnů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že došlo ke změně údajů na ní uvedených, a kartu řidiče odevzdat do 2 měsíců ode dne podání tohoto oznámení.
Reklamace případných vad vyrobených karet se řeší s příslušným úřadem ORP.
Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně nebo je ztracena či odcizena, požádá řidič během sedmi kalendářních dnů o její náhradu příslušné orgány členského státu, ve kterém má své obvyklé bydliště. Tyto orgány vydají náhradní kartu do osmi pracovních dnů ode dne obdržení podrobné žádosti za tímto účelem. Nefunkční nebo poškozenou kartu je řidič odevzdat. Řidič smí pokračovat v řízení bez karty řidiče nejdéle po dobu patnácti kalendářních dnů nebo déle, je-li to nezbytné vzhledem k návratu vozidla na místo jeho obvyklého odstavení, pokud může tento řidič během této doby prokázat nemožnost kartu předložit nebo používat.

Formulář není k dostupný, zpracovává se elektronicky v IS Digitální tachograf.

Paměťová karta řidiče pro digitální tachograf (PKŘ) se vydává konkrétnímu profesnímu řidiči, který řídí motorové vozidlo vybavené záznamovým zařízením – digitálním tachografem. Karta identifikuje řidiče a umožňuje ukládání údajů o jeho činnostech po dobu užívání vozidla (doba řízení, doba odpočinku, bezpečnostní přestávky během řízení v rámci profese řidiče z povolání).

Karty řidiče vydané členskými státy EU jsou vzájemně uznávány. Jestliže držitel platné karty řidiče vydané jedním členským státem zřídí své obvyklé bydliště v jiném členském státě, může požádat o výměnu své karty za rovnocennou kartu řidiče. Stará karta se vrací orgánům vydávajícího členského státu EU.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyŽadatel doloží:
– má-li na území České republiky obvyklé bydliště – doloží platným dokladem totožnosti nebo dokladem prokazujícím obvyklé bydliště podle § 92 odst. 4 písm. d) zákona o silničním provozu (tj. potvrzení o registraci pobytu podle zákona o pobytu cizinců a území ČR, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu, potvrzení o zaměstnání výpis z živnostenského rejstříku apod.) nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání:
– je držitelem minimálně řidičského oprávnění sk.B – doloží platným řidičským průkazem,
– není držitelem platné karty řidiče vydané Českou republikou, jiným členským státem nebo jiným smluvním státem Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)49),
– 700,-  na úhradu správního poplatku.

POZN.: Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky anebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba:

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti a popřípadě i zároveň z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoli podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou

Platný doklad totožnosti, platný občanský průkaz spolu s potvrzením o občanském průkazu, který je občanovi vydán v případě nahlášení změny údajů, nebo cestovní pas spolu s potvrzením o občanském průkazu, který je občanovi vydán v případě nahlášení změny údajů, ztráty, zničení občanského průkazu apod. Správní poplatek podle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích (pol. 26 písm. h), i)). Podat žádost jinou osobou nelze.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 314.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatek činí podle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 700,- za vydání paměťové karty řidiče (pol. 26 písm. m).
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoveno.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazy 
SankceSankce nejsou stanoveny.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti – kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR.
OblastNařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Klíčová slovaŘidič, registr řidičů, paměťová karta řidiče, digitální tachograf.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému Digitální tachograf.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.