Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVydání mezinárodního řidičského průkazu
V jakém případě ve věci jednatMezinárodní řidičský průkaz (MŘP) opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění řidiče zapsaného v ŘP mimo území ČR, především ve státech mimo Evropskou unii.
Charakteristika úkonu 
Výsledek úkonuMŘP vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) má platnost 3 roky od data vydání.
MŘP vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) má platnost 1 rok od data vydání.
Mezinárodní řidičský průkaz se vydává vždy ke konkrétnímu aktuálně platnému řidičskému průkazu a opravňuje držitele k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění mimo území ČR a v zemi, která je signatářem Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) nebo Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).

Informace dostupná na stránkách:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en
Kdy věc řešitPřed odjezdem z ČR do zahraničí mimo EU.

Mezinárodní řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v ČR, a to bezodkladně po podání žádosti. Žádost o vydání řidičského průkazu podává žadatel pouze osobně (nelze ji podat v zastoupení) a je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně.
Platnost MŘP se odvíjí od doby platnosti národního ŘP, tj. je-li platnost ŘP kratší, konec platnosti MŘP je upraven dle platnosti národního ŘP. Lze vydat současně oba vzory k národnímu ŘP (viz níže). Držitel řidičského oprávnění však nesmí mít více než jeden platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a více než jeden platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

Držitel mezinárodního řidičského průkazu ani jiná neoprávněná osoba nesmí v mezinárodním řidičském průkazu provádět žádné zápisy, změny, opravy nebo úpravy.

Formulář je také k dispozici na webových stránkách MV ČR (www.mdcr.cz).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyS písemnou žádostí o vydání MŘP musí držitel řidičského oprávnění předložit:

– platný doklad totožnosti žadatele

– platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem

– jednu fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech (fotografie o rozměrech 35 x 45 mm, barevná nebo černobílá, čelní pohled). Fotografii si musíte donést

– 50,- Kč na úhradu správního poplatku

Podání žádosti jinou osobou nelze.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti a převzetím mezinárodního řidičského průkazu na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, jelikož se mezinárodní řidičský průkaz vydává bezodkladně po podání žádosti a řešení celé věci si vyžaduje osobní přítomnost žadatele.
V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 314.

Zastupitelské úřady České republiky nejsou oprávněny k vydávání mezinárodních řidičských průkazů.

Po vycestování z České republiky není již možné řešit vydání mezinárodního řidičského průkazu žádným způsobem.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatek činí podle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, 50,-Kč za vydání mezinárodního řidičského průkazu (pol. 26 písm. j). Správní poplatek je splatný při podání žádosti.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoveno.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazy 
SankceNejsou stanoveny
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti – kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR.
OblastZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968.
Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.
Klíčová slovaŘidič, registr řidičů, mezinárodní řidičský průkaz, úmluva o silničním provozu.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému centrálního registru řidičů.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.