Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVrácení řidičského oprávnění na základě uloženého správního trestu, trestu.
V jakém případě ve věci jednatDržitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému registru řidičů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí. Tedy na základě uloženého správního trestu, trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel – ZŘMV – podle účinného zákona, rozhodne správní orgán (na příslušném registru řidičů) o vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu na návrh osoby, která řidičské oprávnění pozbyla, a to poté, co jí byl správní trest nebo trest uložen a následně bylo příslušným správním orgánem nebo soudem rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku správního trestu nebo trestu.

„Institut – vrácení řidičského oprávnění“ na základě uloženého trestu ZŘMV je v podstatě administrativní úkon. Řidičské oprávnění se tak vrací na základě vykonání celého trestu nebo na základě upuštění vykonání zbytku správního trestu, trestu. Řidičské oprávnění vrací jen příslušný registr řidičů dle trvalého pobytu žadatele.
Charakteristika úkonuVe věci oprávněn jednat vždy žadatel nebo i jeho zmocněnec. Zmocněnec musí předložit plnou moc. V plné moci se uvede kdo (plná data) koho (plná data) zmocňuje a zejména k jakému úkonu. Ověření plné moci se pro případ vydání rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění nevyžaduje.
Výsledek úkonu 
Kdy věc řešitŘidičský průkaz se však předává pouze osobě, na kterou je vydán, zmocněnec je oprávněn jej převzít pouze oproti ověřené plné moci.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyŽádost se podává po vykonání celého správního trestu nebo trestu, případně na základě upuštění od vykonání zbytku správního trestu, trestu. Řidičské oprávnění vrací jen příslušný registr řidičů dle trvalého pobytu žadatele.
Žádosti je zpravidla vyhověno do 30 dnů.
V případě žádosti vrácení řidičského oprávnění po upuštění ZŘMV se předkládá pravomocné rozhodnutí (s doložkou právní moci), toho orgánu, který o upuštění ZŘMV rozhodoval, dále se předkládá posudek o absolvování dopravně psychologického vyšetření a v případě, že doba blokace řidičského oprávnění je delší jak 1 rok, se dále vyžaduje předložení záznamu o přezkoušení z odborné způsobilosti a lékařský posudek vydaný praktickým lékařem držitele, který byl vystaven ve lhůtě kratší jak 90 dnů před podáním žádosti.
Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění po dni 1.1.2022 spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů ode dne 1.1.2024 zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. Tuto povinnost má i ta osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění, viz výše.
Absolvování terapeutického programu (od dne 1.4.2024) pro skutky spáchané po datu 1.7.2023 je povinné pro osoby, které mají uložený zákaz řízení motorových vozidel na 18 a více měsíců (ve správním či trestním řízení), dále osoby, jež se dopustí přestupku dle § 125c odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu (odmítnou se podrobit zkoušce na alkohol nebo jinou návykovou látku) a v neposlední řadě osoby, jež budou mít povinnost absolvovat terapeutický program na základě rozhodnutí soudce či státního zástupce.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 308 nebo 314.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNení stanoven.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoven.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazye řízení bez řidičského průkazu zařazeno do bodového systému ohodnocení?
Přestupek není zařazen do bodového ohodnocení.

Jaký je rozdíl mezi „řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz“ a tím, že si jej žadatel nevyzvedl z úschovy na příslušném registru řidičů, i když mu bylo vydáno příslušné rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění po trestu nebo správním trestu?
Zadržet řidičský průkaz je oprávněním policistů. Kdy a za jakých okolností smějí policisté zadržet řidičský průkaz je přesně specifikováno v zákoně o silničním provozu, konkrétně v § 118b odst. 1 písm. a) až d) (související § 118c zák. č. 361/2000 Sb.). „Institut – zadržení řidičského průkazu“ je zákonným opatřením sledující účel omezit a doslova takového řidiče vyloučit s okamžitým účinkem z provozu, a to až do doby pravomocného rozhodnutí, které bude následovat. Řidič, kterému byl zadržen řidičský průkaz nebo prhlášen za zadržený, nesmí řídit motorové vozidlo a řídil-li by, dopustil by se závažného přestupku, závažnějšího než v případě, že by si řidičský průkaz nevyzvedl z registru řidičů po trestu a neměl by jej tedy při řízení „jen“ u sebe. Za řízení motorového vozidla, když byl zadržen řidičský průkaz nebo byl prohlášen za zadržený (§ 125c odst. 1 písm. e) bod. 2. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) se uloží pokuta od 7 000 Kč do 25 000 Kč a ZŘMV od šesti měsíců do osmnácti měsíců (porovnat viz výše s bodem 20. ad. 1.) a za uvedené jednání se přidělují 4 body v bodovém ohodnocení.
SankceTresty, které mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

1. Mám vysloven správním orgánem ZŘMV na dobu 16 měsíců, řídil-li bych v této době motorové vozidlo, jakého jednání bych se mohl dopustit ? Pokud by osoba, která má vysloven ZŘMV ať již správním orgánem či soudem, vykonávala činnost, která jí byla po uloženou dobu zakázána, dopustila by se zejména přečinu dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku – „maření výkonu úředního rozhodnutí“ – za což by hrozil trest zákazu činnosti 1 – 10 let, peněžitý trest a odnětí svobody až na dvě léta; pochopitelně lze uložit i další ZŘMV, který bývá delší než ten, který byl původně uložen v jiném řízení.

2. Byl jsem „zřejmě“ řešen správním orgánem za přestupek, za který se ukládá správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, ale nikdy jsem žádnou doručovanou písemnost správního orgánu nepřevzal, nevím jak takové řízení mohlo dopadnout, protože jsem se o to nezajímal, jakého jednání se mohu dopustit když bych i přesto řídil motorové vozidlo ? Řídil-li by řidič, kterému byl uložen správní trest zákazu činnosti správním orgánem, a obviněný z přestupku by se o této skutečnosti nedozvěděl, tj. v případě, že by se neseznámil s příslušným vydaným rozhodnutím, např. v případě nevyzvednutí písemnosti doručované správním orgánem, pak se dopustí přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který se uloží pokuta od 25 000 do 75 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od jednoho roku do dvou let (§ 125c odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a) citovaného zákona). Na takového řidiče se totiž pohlíží úplně stejně jako na toho, kdo není držitelem řidičského oprávnění.
Důležité upozornění – pokud má žadatel vydaná a pravomocná rozhodnutí u sebe, musí mít i fyzicky vyzvednutý řidičský průkaz z úschovy. 
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastDle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Klíčová slovaŘidič, pozbytí řidičského oprávnění, vrácení řidičského oprávnění, správní trest.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému centrálního registru řidičů.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.